Bursa'da Bayanlara Yönelik Seminerler

Bursa'da Bayanlara Yönelik Seminerler

Özgür-Der Bursa Şubesinin "Tarih ve Düşünce Seminerleri" ana başlığı altında 2008-2009 dönemi, hanımlara yönelik düzenlenen seminerleri başladı.

Özgür-Der Bursa Şubesinin "Tarih ve Düşünce Seminerleri" ana başlığı altında 2008–2009 dönemi, hanımlara yönelik düzenlenen seminerleri başladı. 01.11.2008 tarihinde "Abbasiler Dönemi" konu başlığıyla Sevgi AVAR sunumunu, dernek binasında gerçekleştirdi..

İslam dünyasında Emevilerin yerine Abbasilerin yönetimi ele geçirmesiyle; idarî, siyasî, askerî ve ilmî sahalardan çok büyük değişiklikler olmuş olan ve iktidara geldikleri 750 yılının İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Sevgi AVAR, aşağıdaki konu başlıklarının açılımlarıyla sunumuna devam etti:

Emevilerin yıkılış sürecinde Abbasilerin hilafet makamını ele geçirmek için kullandıkları şartları açıklayan,

Abbasi ihtilalini oluşturan etkenler,

İhtilalin kadroları ve başarıya götüren etkenler,

Devletin kuruluşu,

Sultanların Alioğullarına muhalefeti, huzursuzluklar,

Zulümler ve İsyanlar,

Abbasilerde iktisadi, siyasi, sosyal, ilmi faaliyetler ve yeniliklere değinildikten sonra 

Kelâm – Düşünce okullarının oluşum nedenlerine geçti.

Tartışılan konular:

— Mutezile, Eşari, Naturidi, Cebriye, Mürcie, Kaderiye

— İman-amel ilişkisi

— Büyük günah işleyenin durumu

— Fasık-Zalim sulana itaat

— Allah'ın sıfatları

— Tasavvufun kurumsallaşması

AVAR, Özetle şunları kaydetti:

"Emeviler ile birlikte fethedilen ülke halklarına farklı yaklaşım başladı. Arap olmayan müslümanlar (mevali) ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu. Teoride eşit olmalarına rağmen pratikteki uygulama farklılığı Abbasi ihtilalinin alt yapısını oluşturdu. Alioğullarının Hz. Hasan ile birlikte hilafetten uzaklaştırılması, Emevi-Haşimi çatışmasının başlangıcı oldu. Muaviye ve sonraki halifeleri meşru halife olarak kabul etmediler ve Abbasioğulları ile ittifak kurup Allahın razı olacağı Muhammed ailesinden meşru bir halife için çalıştılar. Tüm bunlar Abbasi ihtilalinin sebepleri arasındaydı. Muhammed b. Ali ve Ebu Müslim lider kadrolardı ve Abbasilerle birlikte halifelik "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olarak algılanmaya başlandı.

Alioğullarına yapılan zulümle birlikte kıyamlar da baş gösterdi. Hemen hepsi kanlı biçimde bastırıldı. Refahla birlikte siyasi sosyal yapıda farklı uygulamalar oldu. Zaman zaman İslam ahlakı ile bağdaşmayan tutumlar görüldü. Bağdatta adeta binbir gece masalları yaşandı. Farklı din ve farklı dillerden insanlar İslam olmaya başlayınca eski dinlerinin kavram ve sistematiği ile yeni dini anlamada zorluk çektiler. Bunların getirisi olarak, 'büyük günah işleyenin durumu','iman-amel ilişkisi','Allahın sıfatları' gibi konular da tartışılmaya başlandı. Mutezili, Aklî deliller ile, akla verdiği özgürlük ile tatmin edici cevaplar geliştirdi. Mutezileden ayrılan Eşari ve Maturidi kendi metodolojilerini kurdular."

Son olarak ise; Emevilerin resmi mezhebi olan Cebriye ve Mürcie tartışıldı. Sultanların, nasıl iktidarlarını meşrulaştırmak için mezhepçilik yaptıkları anlatıldı. İmam ebu Hanife'nin Abbasi sultanlarıyla siyasi ilişkisine değinildi. Onların iktidarlarına meşruiyet kazandırmak için, başkadılık dahil hiçbir görevi kabul etmediğinden Mansur tarafından zindanda şehadeti anlatıldı ve İslam tarihini yüzyıllar boyunca etkileyecek olan Tasavvufun, kurumsallaştırılması ve Tasavvuf fikrinin oluşumu üzerinde duruldu.

Önceki ve Sonraki Haberler