Özgür-Der Ekim 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Ekim 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Komisyonu Ekim ayı Hak İhlalleri raporunu yayınladı. Bilanço ve değerlendirme olarak iki dosya şeklinde sunulan raporu ilginize sunuyoruz...

EKİM 2010 HAK İHLALLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Başörtüsü Yasağına Her Alanda Son Verilmelidir. Devlet Mağdurlardan Özür Dilemelidir.

Yasakçı zihniyet nedeniyle yıllardır keyfi biçimde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin olarak YÖK tarafından verilen özgürlükçü bir kararın ardından; bazı üniversitelerde yasağın fiili tarzda son bulduğu, kimi üniversitelerde ise, Kemalist zorbalığın hukuksuz icraatlarını dayatmaya amade kesimler nedeniyle başörtüsü hukuksuzluğunun devam ettiği görülmektedir. Hiçbir yasal gerekçeye dayanmayan bu hukuksuz uygulamanın üniversitelerle ilgili boyutu günlerce tüm siyasi kesimler tarafından gündemleştirilmiş, yasakçı zihniyetin taşıyıcısı olan CHP kadroları bile kılık kıyafetin üniversitelerde serbest kalması yönünde fikir beyan etmişti. Neticede yasak, üniversitelerde fiili olarak kademe kademe kaldırılmaya başlandı fakat halen bazı üniversitelerde yasak bir biçimde uygulanmaktadır. Aynı şekilde, yasağın hem ilköğretimde hem de kamuda çalışma hayatında katı biçimde uygulanmasına devam edilmektedir.

Geçtiğimiz ay, bazı illerde başörtüsüyle ilköğretime devam etmek isteyen öğrencilerle ilgili haberler basına yansımış, bu girişim provokasyon olarak nitelendirilmişti. Üniversitede yasağın çözülmeye başladığı bir vasatta; ilköğretimde böyle bir girişimde bulunulmasının, üniversitede beliren çözüm iradesini baltalamaya yönelik olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine başta muhafazakâr basın olmak üzere neredeyse tüm medya kesimleri söz birliği etmişçesine ilköğretimdeki başörtü yasağının meşru olduğu yönünde yazıp söylemeye başladılar ve ilköğretimde başörtülü okuma girişimini neredeyse lanetlediler. Yine siyaset erbapları da medya korosuna katkıda bulunur tarzda söylemlerini provokasyon zemini üzerinden kurarak, işi abartmaktan da çekinmeyen bir edayla, ilköğretimde başörtüsü konusunda ısrarcı olan öğrencilerin velilerinin cezalandırılacağını ve o öğrencilerin ailelerinden alınarak "devletin şefkatli kollarına" emanet edileceğini ifade etmekten imtina etmediler. Anlaşılacağı üzere, neredeyse tüm siyasi kesimler başörtüsü sorununun üniversite öğrencileriyle ilgili olan kısmının halledilmesiyle yetinilmesi gerektiğini, ötesi bir talebin asla ve kat'a meşru olmayacağını bildirmektedirler.

Nerede nasıl giyinileceği konusunda kafa yorma zahmetine katlananlar, çocukların nasıl giyineceğiyle ilgili söz söyleme hakkının ailelerde değil de sadece devlette olduğunu söylerken, faşizmin tektipçi jakoben anlayışıyla hareket etmektedirler. İnançları gereği örtünen insanları provokasyonla suçlayan devlet, yıllardır özgürlüklerin önüne bariyerler yığdırması ve kitlelerin haklarını gasp etmesi nedeniyle asıl provokatörün ta kendisidir. İnananlardan hayatlarını bölmelerini, yaşam alanlarını devletlûların emirlerine göre kategorize etmelerini bekleyenler bilmelidirler ki, özgürlükler asla pazarlık konusu edilemez. Özgürlük mücadelesini sürdürenlerin, devletin tutarsız ve zalim yönünü teşhir etmek için tüm olumsuzluklara rağmen direnişlerini sürdürecekleri bilinmelidir.

Devlet, insanların özgürlüklerini ve haklarını sınırlama ve yasaklama hakkına sahip değildir. İnançları sorgulama, insanların inanışları gereği örtünmelerini ideolojik tarafsızlık kisvesi altında hayattan silme çabası düpedüz zulümdür ve insanların inançlarına saldırıdır. Üniversitede başörtüsünü serbest bırakma karşılığında, hayatın diğer kısımlarında İslami kimliğimizin ve inancımızın sembolü olan başörtümüzden taviz verilmesini isteyen zevatın, bizlere şirki dayattıklarını bilmelerini isteriz ve hatırlatırız ki şirk en büyük zulümdür. Bu dayatma ne insanlığa ne de vicdana sığmaktadır. Başörtüsü yasağı, ön koşulsuz ve pazarlık biçimde hayatın tüm alanlarından silinip atılmalı; devlet yıllardır başörtüsü yasağı nedeniyle mağdur ettiği insanlardan özür dilemelidir.

Cezaevleri İnsanlık Dramına Sahne Oluyor

Cezaevlerindeki ve hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin durumu pek fazla gündeme gelmemekte, kamuoyu cezaevlerinde yaşanan ihlallerden yeteri kadar haberdar edilmemektedir. Oysa cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri her ay yenileri eklenerek devam ediyor. Özellikle F tipi hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri tutuklu ya da hükümlüler tarafından gönderilen mektuplarda bir bir sıralanıyor. Özellikle Tekirdağ ve Edirne'de cezaevlerinde yaşanan hukuksuzluklar had safhada.

Sağlık ve yaşam hakkının ihlali, havalandırma, ısınma ve fiziki koşullardan doğan ihlaller, iletişim hakkının ihlali, keyfi ve kötü muamelenin önüne geçemeyecek hatta önünü açacak hukuki düzenlemeler, temel hakların kullanımının disiplin cezaları yoluyla engelleniyor olması, bu bağlamda en doğal hakların kullanımının özüne dokunur biçimde sınırlandırılması cezaevlerinin rutini haline getirilmiştir. Bu ayki bilançomuzun cezaevleriyle ilgili bölümünde de görüleceği üzere birçok cezaevinde tutsaklara adeta esir muamelesi yapılmaktadır. Cezaevlerinde yıllardır yaşanan, birçok kurumun raporlarında yer alan ve fakat hiçbir ilerleme sağlanmayan ihlallerle ilgili olarak yetkilileri cezaevlerindeki bu zulmü durdurmaya ve tutsakların temel haklarıyla ilgili ihlallere neden olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz.

KCK Davası'ndan Tutuklu Bulunan Siyasiler ve STK Temsilcileri Tahliye Edilmelidirler

Kamuoyunda KCK/TM davası olarak bilinen ve 104'ü tutuklu 151 kişinin yargılandığı KCK ana davasının duruşmaları Diyarbakır'da başladı. PKK'nin stratejisi sonucu genişletilmiş siyasi üst yapısı anlamına gelen KCK davasından yargılananlar hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklarının çoğunun temelde siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılandıkları görülmekte. Şiddetle ilgili eylemleri bulunmayan ve bu konuda iddia ve delil olmamasına rağmen; birçok tutuklu, Kürt sorunuyla ilgili yürüttükleri sivil siyasi çabalar ve girişimler nedeniyle yargılandıklarını belirtmektedirler.

Kürt sorununun sivil siyasi çabalarla çözüm yoluna girmesi ve şiddetin çözüme yönelik bir araç olmaktan çıkarılması için öncelikle KCK davasında yargılanan siyasetçilerin ve STK temsilcilerinin serbest kalması gerekmektedir. İnsanların şiddetten daha ziyade siyasetle sorunlarını çözebilme iradelerinin gelişmesi ve teşvik edilmesi, kirli savaş nedeniyle senelerdir akan kanın durması için sivil iradenin sorunun çözümü konusunda önünün açılması ve baskılara maruz kalmaması gerekmektedir. Fikir ve ifade hürriyetinin sağlanması, Kürt sorunu konusunda beyan edilen sözlerin bir tehdit unsuru olarak addedilip PKK propagandası şeklinde mahkemelere havale edilmesi, siyasi cesareti örselemekle birlikte sivil çözüme olan inancı da sabote eder. Bu nedenle çatışmasızlık ortamının ürettiği imkânları, Kürt sorununun siyasal araçlarla çözümüne yönelik bir sürece dönüştürebilmek için ilk etapta KCK sanıkları derhal tahliye edilmelidir.

Anadil Yasağı İnsanlık Suçudur

KCK davasında sanıkların Kürtçe savunma talebi ve bu talebin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından anadilde savunma hakkı başta olmak üzere, anadilin öğrenilmesi ve anadilde eğitimin yasak olması gibi konular yeniden tartışılmaya başlandı.

Anadille ilgili yasaklamalar büyük bir utanç olmakla birlikte ve bir insanlık suçu olarak kabul görmektedir. Bir dilin yaşam alanlarından tümüyle yasaklanması, büyük kesimler tarafından kullanılmasına rağmen "bilinmeyen bir dil" olarak resmi kayıtlarda zikredilmesi devlet kibrinin, egemen despotizmin bir sonucudur. Kürtçeyle ilgili olarak anadilde eğitim başta olmak üzere, anadilin hayatın tüm alanlarında özgürce kullanılmasının önü açılmalı; fiili ve keyfi yasakların derhal kaldırılması gerekmektedir.

Anadille ilgili olarak tahkir edicici, aşağılayıcı, inkârcı yaklaşımlardan bir an önce vazgeçilmelidir. Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler için anadil eğitimi talebinde bulunmasının ardından Almanya'da anadille eğitimin yasak olmasını "bir insanlık suçu" olarak değerlendirmesine karşın Kürtlerin anadil talebini meşru görmeyişi de aynı oranda " bir insanlık suçudur". Bu bağlamda, hem KCK davası sanıklarının savunmalarını anadilleriyle yapmaları önündeki dışlayıcı engel kaldırılmalı hem de milyonlarca insanın kullandığı Kürt dilinin eğitim dili olarak kabul edilmesinin yasal olarak imkanları sağlanmalıdır.

 

2010 EKİM AYI HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Okul Müdürüne 'Başörtülü Alma' Tehdidi

Tatvan'da okula başörtülü gitmek isteyen ilköğretim öğrencisi velisi Medeni Akgün,çocuğunu okula almayan okul müdürünün,"emniyet birimlerince tehdit edildim" dediğini bildirdi.(islahhaber.com - 3 Ekim)

Başörtülü Gazetecilere "Basın Kartı" Yasağı Devam Ediyor

Basın Kartı için başı açık fotoğraf koşulu getiren 23. madde mağdurları her geçen gün artarken meslek örgütleri de başörtülü görev yapan gazetecilerin kapalı fotoğrafla Basın Kartı alması gerektiğine işaret ediyorlar. (haksözhaber.net - 8 Ekim)

Uludağ Üniversitesi'nde Başörtüsü Yasağı

YÖK'ün yasağın yasal dayanağı olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen işgüzar bazı üniversitelerde başörtüsü yasağı uygulanmaya devam ediyor.Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden F.Y ve arkadaşları başörtülü bir şekilde derse girmek isteyince öğretim üyesinin dışarı çıkmaları dayatmasıyla karşılaştılar.(haksözhaber.net - 8 Ekim)

Başörtülü Avına Çıktı!

Ankara Barosu başkanlığı için bugün yapılacak seçimde Demokratik Sol Avukatlar Grubu Başkan Adayı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ilginç bir karar alarak başörtülü oy kullanan avukatlar hakkında tutanak tutulması talimatı verdi.(islahhaber.com - 10 Ekim)

Yasakçı Rektörden İşgüzarlık

Aksaray Üniversitesi'ne "Ek yerleştirme" başvurusu için gelen "örtülü vatandaş" içeri alınmadı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirmeden faydalanmak isteyen üniversite adayı A.G., başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversite binasına alınmadı. A.G. haksız-hukuksuz yasak dolayısıyla ek yerleştirme tercihini yapamadan geri döndü.(haksözhaber.net - 12 Ekim)

Amasya Rektörü Yasakta Diretiyor

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren YÖK'ün, başörtülü öğrencinin dersten atılmamasına ilişkin yazısına karşı direnmeye devam ediyor. YÖK'ün sadece "tutanak" tutulabileceğini, öğrencinin okula ve derse girmesinin engellenemeyeceğini belirtmesine rağmen Erden yasağı açıkça savunuyor. Yasakçı rektör Erden, ekranlar karşısında, "Bana hiçbir kanun, üniversitede türbanı serbest bırakmam konusunda bir yetki vermemiştir, YÖK Başkanı'na da vermemiştir. Türbana izin vermem!" diyerek ve yasağa direnen başörtülü öğrencileri de okuldan atmakla tehdit ediyor. Rektör Eren, "Sezar" diye ünlenen laikliğin yılmaz koruyucusu, kamusal alancı eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından atanmıştı.(haksözhaber.net - 16 Ekim)

Konya'da Başörtüsü Zulmü

Konya Merkez'e bağlı Karatay ilçesinde bulunan Yusuf İzzettin Horasanlı ilköğretim okulu 7/C sınıfı öğrencisi Zeynep Ödemiş başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula alınmadı. Okul Müdürü Süleyman Şahin, kız çocuğunu başörtülü olarak okula almamakta haklı olduğunu, yönetmeliğin ve mevzuatın bunu emrettiğini iddia ederek kendini savundu. Başörtülü olduğu için okula alınmayan ilköğretim öğrencisi Zeynep Ödemiş ise "Başörtüsü Allah'ın emridir kesinlikle vazgeçmem ve takmaya devam edeceğim." dedi.(haksözhaber.net - 18 Ekim)

Dicle Kimya'da Yasak Sürüyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde okuyan Zeynep Tuğrul'un, başörtülü olduğu gerekçesiyle Kimya dersine alınmadığı öğrenildi.(islahhaber.com - 19 Ekim)

Başörtülü Öğrenciye Derste Foto Fişleme

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okuyan bir kız öğrenci YÖK'ün 'öğrenciyi sınıftan atmayın, tutanak tutun' şeklindeki yazısından sonra yaşadıklarını böyle anlatıyor: "180 kişilik sınıfın ortasında 'derste başörtülü' olduğumuzu kayıt altına almak için cep telefonuyla fotoğrafımızı çekti. Üstelik bizim rızamızı almadan. Benim hakkımda 15 tutanak var. Daha bugün üç tane tutuldu." (Özgün Duruş - 20 Ekim)

Mağdur Kapıcıya Bir Darbe de Savcılıktan

Geçtiğimiz yıl İzmir'de, 'evine misafirliğe gelen başörtülü akrabaları' nedeniyle apartman yöneticisi tarafından işine son verilen kapıcıya bir darbe de Cumhuriyet Başsavcılığından geldi.Kapıcının yönetici hakkında 122 ve 117. maddenin ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan Başsavcılık, elde olan delilleri dikkate almadan ve 4 görgü tanığını dinlemeden 'yargılanmayı gerektirir delil elde edilemediği' gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.(islahhaber.com - 20 Ekim)

Otobüste Başörtüsü Tartışması

Belediye otobüsüyle ODTÜ Kampüsü'ne girmek isteyen iki başörtülü öğrenci, kampüsün girişinde kontrol yapan okul güvenliği tarafından başörtülerini çıkarmaları yönünde uyarıldı. Öğrenciler başörtülerini çıkarmayınca güvenlik görevlileriyle tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin iki öğrenci başörtüsünü çıkarmadıkça otobüsü okula sokmayacaklarını söylemesi üzerine otobüsteki öğrenciler de birbirleriyle tartışmaya başladılar. Bazı öğrenciler derse geç kalmak istemediklerini, bu nedenle iki öğrencinin başını açması gerektiğini savundular. Tartışmanın uzaması üzerine otobüs şoförü aracı terk etti; öğrenciler de otobüsten inip okula yürüyerek girdiler. Okula yürüyerek giren başörtülü öğrenciler ise herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadı. (Evrensel - 20 Ekim )

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 'Türban' Kavgası

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, üniversitelerde başörtüsünün serbest olmasını protesto eden Öğrenci Kollektifi ile Türkiye Komünist Parti üyesi bir grup öğrenci afiş asarak eylem yaptı. 'Üniversitenin ve Kadının Özgürlüğü için Türbana Hayır', 'Fermanları Yırt Ayağa Kalk' yazılı afişler asan öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Bir süre öğrencilerle görüşen ve dağılmalarını isteyen polis ekipleri, dağılmayan öğrencilere sert müdahale etti. Polis ekipleri, öğrencileri dağıtmak için biber gazı sıkarak cop kullandı. Savaş alanına dönen okulda 5 öğrencinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. (Radikal  - 21 Ekim)

Başörtülü M.G., Bu Kez Okula Alınmadı

Başörtüsü takarak Mersin Sakarya İlköğretim Okulu'na giden 13 yaşındaki M.G. bugün okula alınmadı. Dün 4 kez okuldan çevrilip babası inşaat işçisi 46 yaşındaki Hasan G.'nin de tepkisiyle son girişiminde okula alınan M.G., hakkında tutanak tutulurken durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Bu sabah okuluna ablası 21 yaşındaki Fehime G. ile birlikte gelen 8'inci sınıf öğrencisi M.G., törene başörtüsüyle katıldı. M.G. ve kendisi gibi başörtülü olan ablasının yanına gelen nöbetçi öğretmen, bu şekilde sınıfa giremeyeceğini belirterek okuldan çıkmalarını istedi. (Milliyet  - 21 Ekim)

'Sınavda Başörtüsü' Danıştay'a Gitti

Özgürleşmenin önünü açması gereken kimi sendikalar, yasakçı tutumlarıyla laik-Kemalist duruşlarının gereğini yerine getiriyorlar.Eğitim-İş adlı sendika, YÖK'ün KPSS Eğitim Bilimleri Testi Sınavı'nın kılavuzunda yer alan ve adayların sınava başörtüsü ile katılmasına imkân sağlayan düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.(haksözhaber.net - 23 Ekim)

Faşizm Hortluyor… Devlet, Çocuklarını Ailelerinden Alabilirmiş!

Çocuklarını ilköğretime başörtülü göndermede ısrar eden velilerin çocukları ellerinden alınırmış. Bu açıklama AK Parti Mersin milletvekili Zafer Üskül'den geldi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, ilköğretim çağındaki çocuklarını başörtülü olarak okula göndermekte ısrar eden aileleri uyardı. Üskül, "Bu iş daha ileriye giderse devlet o çocuğu ailesinden alabilir" dedi.(haksözhaber.net - 23 Ekim)

Başörtülü Öğrencilerden YÖK'e Suç Duyurusu  

Eğitim için otobüsle Çubuk'a giderken başörtülerini çıkarmadıkları gerekçesiyle yolda indirildiklerini öne süren bir grup kız öğrenci, YÖK'e suç duyurusunda bulundu. YÖK önünde konuya ilişkin basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarisi Bölümünde okuyan bir grup öğrencinin, bölüm hocaları tarafından arazide eğitim uygulaması için bugün otobüsle Çubuk Karagöl'e götürüldüğünü söyledi. Kır, ''Ancak 6 öğrenci başları kapalı olduğu için hoca tarafından bizzat başları açılmaya, açmadıkları takdirde otobüsten indirilmeye zorlanmıştır. Ardından bu öğrenciler otobüsten indirilerek eğitim uygulamasından mahrum bırakılmıştır'' dedi. Açıklamanın ardından, öğrenciler adına hazırlanan dilekçe, YÖK Başkanlığına verildi. (Zaman  - 26 Ekim )

Başörtülü Öğrenciler Sınıfa Girince Hocalar Ders İşlemedi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi'nde derse başörtülü giren öğrencilere hocalar tarafından psikolojik baskı uygulandığı iddia edildi. Öğrencilerin taleplerine rağmen tutanak hazırlamayan öğretim üyelerinin, ders işlemeyerek sınıftaki diğer öğrencilerin başörtülülere karşı psikolojik baskı kurmasını amaçladığı öne sürüldü. Öğretim üyelerinin sözbirliği etmişçesine psikolojik baskı uyguladığını savunan öğrenciler, bu hafta pazartesi günü derse giren 3 öğretim üyesinin gün boyunca sınıfta boş boş oturduğunu anlattı. (Zaman  - 29 Ekim)

Erzincan'da Başörtülüler Resepsiyona Alınmadı

Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır ve AK Parti İl Başkanı Salih Eğinlioğlu,eşlerinin başörtülü olması sebebiyle Cumhuriyet Resepsiyonuna alınmadı.(islahhaber.com - 30 Ekim)

TSK'nın 'Türban Görünce Kaçın' Emri

Adana'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna başörtülü davetliler gelince, resepsiyondaki subayların salonu terk etmesinin nedeninin TSK'nın yayınladığı bir genelge olduğu ortaya çıktı. Yurt çapındaki tüm birliklere gönderildiği öğrenilen genelgeyle, resepsiyonlara başörtülü davetlilerin katılması durumunda yapılacaklar adım adım sıralandı. Genelkurmay Kaynakları'ndan edinilen bilgiye göre "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunda; Karşılamada bulunacak protokolün eşleri tesettürlü ise askeri personel programa katılmayacak. Eşler tesettürsüz ise salona girilecek ancak resepsiyon esnasında tesettürlü bayanlar görüldüğü takdirde süratle ve fark ettirmeden resepsiyon terk edilecektir" biçiminde birliklere bilgilendirme yapıldı. (Özgün Duruş - 31 Ekim)

Kadıköy'de, Başörtülüler Sınava Alınmadı

Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde, KPSS Eğitim Bilimleri sınavına başörtülü olarak girmek isteyen adaylar salona alınmayınca, bazı adaylar sınava girmeden geri döndü, bazıları da başlarını açarak sınava girdi. Sınava girebilmek için başını açmak zorunda bırakılan adaylar ve yakınları YÖK'ün başörtüsü konusuyla ilgili açıklamasının ardından sorun çıkabileceğini düşünmedikleri için rahat geldiklerini, ancak başörtü yasağının sınavda uygulanmasıyla psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. (Zaman - 31 Ekim)

EĞİTİM HAKKI

İstanbul Üniversitesi 11 Öğrenciye Ceza İle Siftah Yaptı

İstanbul Üniversitesi, yeni öğretim yılının ilk iki haftasında 11 öğrenciyi bir hafta ile 2 dönem arasında değişen sürelerle cezalandırdı. Öğrencilere verilen cezaların gerekçeleri ise "İzinsiz afiş ve pankart asmak, müzik dinletisi düzenlemek" olarak sıralandı.(ANF - 6 Ekim)

8'inci Sınıf Öğrencisi, 1'inci Sınıfa Öğretmen Oldu

Şırnak merkezde prefabrik olarak yapılan 10 derslikli Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda yeterli sayıda öğretmen olmadığı için birleştirilen 1'inci sınıf öğrencilerine, 8'inci sınıf öğrencisi Nesim Kul ders veriyor. Okulda görev yapan 4'ü vekil 2'si geçici 6 öğretmenin diğer sınıfların derslerine girdiğini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulun yeni olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren öğretmen sorununun giderileceğini söyledi. (Milliyet  - 7 Ekim) 

Başörtüsü İçin Suç Duyurusu

Adana'da Kanuni İlköğretim Okulu'nda derslere başörtülü girmek isteyen 8. sınıf öğrencisi Tuğba Y.'nin babası Hüseyin Y. kızının 5 günden bu yana okula alınmadığını belirterek, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. ( Star - 20 Ekim)

Üniversitede Tam Keyfilik

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere, yemeklere yapılan zamları protesto ettikleri için soruşturma açıldı. Üniversite yönetimi yemekhane boykotuna katılmayan öğrencilere de soruşturma açtı ve mezun olan öğrenciye bile belgelerini vermedi.(Evrensel - 29Ekim)

ÇOCUK HAKLARI

Küçük Agir'i Hapse Attılar

Şanlıurfa'da gözaltına alınan annesi Aynur Şahin ile birlikte nezarethanede dört gün geçiren üç yaşındaki Agir Şahin cezaevine kondu.(islahhaber.com - 6 Ekim)

Türkiye'de Bin 570 Kayıp Çocuk Var

TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanvekili Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2010 Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de bin 570 civarında kayıp çocuğun olduğunu bildirdi. (Hürriyet  - 7 Ekim)

Özürlüler İçin Alındı, Müdürün Makam Otosu Oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı Dr. Ergün Demir, yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen aracın, kurum müdürü Zekeriye Ertaş tarafından 'makam otosu' olarak kullanıldığını söyledi.(ANF - 11 Ekim)

Çocuklara Cezaevi Gibi Okul!

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu, artık cezaevi görünümünden farklı değil. Okulun pencereleri "eylemciler taş atabilir" bahanesiyle, demir panjurlarla kapatıldı. Ayrıca 150 metre uzunluğunda, iki metre yüksekliğinde duvar da, okulun bahçesine inşa edildi.(ANF - 14 Ekim)

Adana'da Ev Baskınları; 9'u Çocuk 10 Gözaltı

Adana'nın Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde polisler tarafından çok sayıda eve baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramanın ardından R.B. (17), S.B. (15), E.A. (15), M.O. (16), M.T. (17), F.Ş. (15), E.Ş. (15), B.A . ile birlikte 9 çocuk ile Kasım Güner gözaltına alındı. 9 çocuk Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne, Kasım Güner ise, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sözkonusu kişilerin "yasadışı gösterilere" katıldıkları iddialarıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.(ANF - 22 Ekim)

Müdür Görüşmeyince İntihar Etmiş

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, 14 Ağustos 2010'da Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk koğuşunda tutuklu olarak kalan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı'nın, havalandırma bahçesinde asılı bulunması ile ilgili raporu açıklandı. Raporda, "Sorunlarım olduğundan müdür beyle görüşmek istiyorum" diyen tutuklunun, müdür ile görüştürülmediği ve bu sonuca üzülüp intihar ettiği ortaya çıktı.(Evrensel - 25 Ekim)

Maltepe Çocuk Cezaevi'nde Baskı

İstanbul Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kalan bir grup çocuğun istekleri dışında adli koğuşa götürülmesini protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 26 çocuk, 22 Ekim 2010'da ifade vermek üzere Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. İfade vermek için götürülen çocuklardan dokuzunun cezaevi girişinde ve çıkışında ayrıca ring aracında jandarma erleri ve gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi.(özgürradyo.com - 26 Ekim)

34 TMK Mağduru Çocuğun Tutukluluk Hali Cezaya Dönüştü

Hrant Dink'in katili Ogün Samast, TMK mağduru çocuklar için yapılan yasal düzenlemeden yararlandırılarak çocuk sayıldı ve dosyası çocuk mahkemesine gönderildi. Ancak, kendileri için yasal düzenleme çıkarılan TMK mağduru 34 çocuğun dosyası ise çocuk mahkemesine gönderileceğine halen Yargıtay'da bekletiliyor. Samast'ın bu şekilde cezasının dört yıl düşeceğini belirten TMK mağduru çocukların avukatlarından Mehmet Uçum, çifte standarda dikkat çekerek, TMK mağduru çocukların dosyalarının derhal çocuk mahkemelerine gönderilmesi gerektiğini kaydetti.(ANF - 27 Ekim)

Mardin'de Çocuklara 'Cumhuriyet' Eziyeti!

Mardin'e bağlı Akıncı köyünde kötü hava koşullarına rağmen çocuklar Cumhuriyet bayramı gerekçesiyle saatlerce dışarıda bekletildi. Alınan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyeti bayramı nedeniyle Mardin'de kötü hava şartlarına rağmen törenler dışarıda yapıldı. Akıncı Köyü'nde Cumhuriyet kutlamaları çocuklar için eziyete dönüştü. İlköğretim okulu öğrencileri fırtına ve toza rağmen içeri alınmayarak 3 saat törende bekletildi.(ANF - 29 Ekim)

Müdür Yardımcısı Öğrencinin Kafasını Kırdı

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde bulunan Uluer İlköğretim Okulu'nda yedinci sınıf öğrencisi Murat Kılıçkıran (14), okulda yaramazlık yaptığı gerekçesiyle müdür yardımcısı G.A.'ya şikayet edildi. Kılıçkıran, olay günü sınıfta oynadığını ve öğretmenlerinin 'sınıfa yabancı öğrenci almayın' dediği için sınıfa girmek isteyen bir kız öğrencinin sınıfa girmemesi için kapıyı kapattığını, bunun üzerine kız öğrencinin gidip kendisini müdür yardımcısı G.A'nın öğretmen eşi Z.A.'ya şikâyet ettiğini söyledi.(ANF - 30 Ekim)  

HASTA HAKLARI

Kürt Çocuklara Bozuk Kızamık Aşısı

MHP'li Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, bakanlık döneminde,Kürt coğrafyasına bozuk Kızamık Aşısı gönderdiği iddia edildi.(islahhaber.com - 6 Ekim)

7 Yaşındaki Çocuğa Hastane Eziyeti!

Şanlıurfa'da aileler arasında çıkan kavga sonucu ayağına kurşun isabet eden 7 yaşındaki bir çocuğun, hastanede muayene olabilmek için 3.5 saat bekletildiği öne sürüldü. İddiaya göre, uzman doktorun gelmemesi üzerine görevliler, yaklaşık 3.5 saat acil serviste bekleyen 7 yaşındaki çocuğu, pazartesi günü polikliniğe götürülmesi söyleyerek eve göndermek istedi. Duruma tepki gösteren A.Y.'nin dayısı Mahmut Seyidoğlu, görevlilerle tartıştı. Bunun üzerine küçük çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (Haber7 - 10 Ekim)

'Böbreklerinde Taş Var' Dedikleri Çocuk Öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 14 yaşındaki Gülsün Kaya adlı kız çocuğunun, böbrek ağrısı şikâyetiyle 1,5 ay içinde iki kez başvurduğu devlet hastanesinde, aynı şikâyetle üçüncü kez gittiğinde ihmal sonucu öldüğü iddia edildi. Amca Bedri Kaya, Yol boyunca konuşa konuşa gelerek hastanenin acil servisine yatırdıkları yeğeninin 10 dakika sonra nöbetçi doktor çıkıp bize, 'Bu hasta getirdiğinizde yaşıyor muydu?' denerek ölüm haberini aldıklarını iddia etti.(Zaman - 15 Ekim)

Üç Hastanın Ölümüne Sorumlular Sessiz Kaldı

Daha önce de su baskınıyla karşılaşılan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini sel sularının basması, üç hastanın ölümüne neden oldu. Sorumlular bu duruma sessiz kaldı.(Evrensel - 22 Ekim)

Medula Sistemi 3 Gündür Çalışmıyor, Hastalar Gecikmeli İlaç Alıyor

Sürekli kesintiye uğrayan Medula Eczane Provizyon Sistemi yine çöktü. Üç gündür çalışmayan sistem yüzünden vatandaşlar ilaçlarına ulaşamadı.(Zaman - 22 Ekim)

Üniversite Hastanesi Kendi Öğrencisini Acil Servise Almadı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Halil Başer, şiddetli karın ve baş ağrısı, mide bulantısı rahatsızlığı ile gittiği üniversite içindeki Mavi Hastane'de, 'sağlık güvencen ve öğrenci sağlık kartın yok' denilerek muayene edilmeden geri gönderildi.(Zaman - 24 Ekim)

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Son 5 Ayda 13 'Kuşkulu' Asker Ölümü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde son 5 ayda 13 askerin 'kuşkulu' şekilde ölümünü Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Meclis gündemine taşıdı. BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Meclis Başkanlığına verdiği Meclis Araştırması açılması istemli önergesi Meclis Genel Kurulunda okunarak gündeme alındı. Önergenin gerekçesinde, TSK bünyesinde son beş yıldan beri kuşkulu asker ölümlerinin arttığına dikkat çekildi. Önergeye göre, 2007 yılında 23 asker öldü, 30'u yaralandı; 2008'de 20 asker öldü 13'ü yaralandı; 2009'un ekim ayının ilk haftasına kadar ise 35 asker yaşamını yitirdi. (Evrensel - 14 Ekim)

'Terhisine 6 Gün Kala Çocuğumuzu Öldürdüler'

Hakkâri'de askerliğini yapan Vural Erginkan'ın terhisine 6 gün kala intihar ettiği iddia edildi. Erginkan'ın yakınları, olayın intihar değil, cinayet olduğunu belirttiler.(islahhaber.com - 21 Ekim)

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Polis Gösterici Genci Vurdu

Diyarbakır'da, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümünü protesto etmek isteyen ve PTT şubesine molotof atmaya çalıştığı iddia edilen Serfıraz Demir (17) adlı bir çocuk, polisin açtığı ateş sonucu kalçasından ağır yaralandı.(islahhaber.com - 9 Ekim)

Cizre'de Polis Saldırısında Bir Çocuk Ağır Yaralandı

Cizre İlçesi'nin İdil Karayolu üzerinde ateş yakan çocuklara, polis gaz bombası ile saldırıda bulundu. Polisin saldırısı sonucu 7 yaşındaki Yusuf Kolaç adlı çocuk kafasına isabet eden gaz bombasıyla ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolaç, yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (Fırat News - 9 Ekim)

Beldede 'Korucu Ol' Baskısı

Koruculuk sistemi kabul etmeyen Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe (Liz) beldesi ile beldeye bağlı Günbatmaz (Adgon) köyünde vatandaşlar baskı altına alındı. İddialara göre; İlçe Jandarma Komutanı muhtarları çağırarak, 20 kişilik koruculuk listesinin geldiğini belirterek, muhtarlardan kendilerine isim listesi verilmesini istedi. (Evrensel - 18 Ekim)

Polis Önce Darp Etti Sonra 'Mukavemetten' Dava Açtı

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi'nde 1 Nisan 2010 tarihinde gece sokakta polis tarafından darp edilerek 10 gün 'iş göremez' raporu alan İHD İzmir Şube Yöneticisi Mesut Tufan ve aynı gün gözaltına alınan Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencisi Masum Ataman hakkında, 'polise mukavemet, hakaret ve yazılama yapmak' suçlamasıyla dava açıldı. İHD'li Tufan, "Polis bizi döverek gözaltına aldı. Karakolda, 'yanlışlık oldu, özür dileriz' dedi. Biz şikâyetçi olmadık. Hem bizi dövdüler, hem de dava açtılar.(ANF - 24 Ekim)

Çakmak Karakolu'nda Topuklu İşkence

9 Ekim 2010 tarihinde Ümraniye Çamlık mahallesinde çalıştıkları inşaattan mesai bitiminde ayrılan 24 yaşındaki Volkan ve 29 yaşındaki Okan Beşli kardeşler, ev yolunda polis tarafından kimlik kontrolüne tabii tutuldular.  Kimlik kontrolünden sonra Ümraniye Çakmak Mahallesi Karakolu'na götürülen Volkan ve Okan Beşli kardeşler, önce öldüresiye dövüldüler. Sonra polislerden biri ayakkabının topuğunu Volkan Beşli'nin ağzına soktu. Ardından Beşli kardeşlere 'Emre İtaatsizlikten' ceza kesildi, haklarında suç duyurusu yapıldı.(ANF - 29 Ekim)

Polis Saldırısında 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde askeri operasyonları protesto etmek için bir grup gencin yaptığı yürüyüşe, polis gaz bombaları ile saldırdı. Polisin attığı gaz bombası 12 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Serhat Akşin isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.(ANF - 29 Ekim)

Ajanlık Dayatması

Bölgeden zorla göç ettirilerek İzmir'e yerleşen Kürt gençlerine polisin "ajanlık" dayatmasında bulunduğu iddiaları artıyor. 15 yaşındaki Z.K., polislerin Kadifekale'de oturan Kürtlerin neler yaptığını kendilerine aktarması için teklifte bulunduğu ileri sürdü.(Evrensel - 29 Ekim)

Karakolda BDP'li Genç Kadına Taciz Ve Hakaret

Antep'te, uyuşturucu ve fuhuşa karşı duyarlılık çağrısı yapmak amacıyla Yavuz Sultan Selim Lisesi önünde öğrenciler ile görüşmeye giden ve burada gözaltına alınan BDP Gençlik Meclisi çalışanı genç kadın Şahinbey 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakol komiserinin tacizine ve cinsel içerikli hakaretlerine maruz kaldığını söyledi.(ANF - 31 Ekim)

IRKÇI SALDIRILAR

Samsunspor: Maçlarımız TRT 6'da yayınlanmasın

Samsunspor iel Adanaspor arasında oynanacak olan maçın TRT 6'dan yayımlanacak olması tepkilere neden oldu. Samsunspor Basın Sözcüsü Haluk Tan, TRT'nin tavrını anlayamadıklarını söylerken, TRT 6 Koordinatörü Fetuhllah Kırşan, maçın aynı anda iki kanalda birden Türkçe ve Kürtçe yayınlanacağını belirtti.(ANF - 7 Ekim)

Portakal'a Irkçılık Bulaştı

Bu yıl. 9-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 47. Uluslararası Antalya Film Festivali, iki Kürt yönetmeninin belgeselini kabul etmedi. Katıldığı bütün uluslararası festivallerden ödülle dönen Bülent Gündüz'ün "Evdalê Zeynikê" belgeseli ile İstanbul'daki yaşayan halkları sinemaya aktaran Yüksel Yavuz'un "İstanbul Tınıları"nın kabul edilmemesi Kürt yönetmenlerin tepkisine yol açtı. (ANF - 7 Ekim)

Manisa'da 'Etnik Tecavüz'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kadir Sakallı adlı bir ülkücü, cinsel şiddet uygulamak için ikisi Kürt 3 çocuğu alıkoydu. Ülkücü zanlı, Türk olan çocuğu serbest bırakırken, Mardinli 2 çocuğa tecavüz etti. Sakallı tutuklanırken, hazırlanan iddianamede çocuklara yönelik şiddet 'basit tecavüz vakası' olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.(ANF - 13 Ekim)

Alo 155 Irkçılık Hattı!

Muğla'da, birahaneden çıkan ülkücü grubun sol görüşlü iki kız öğrenciye küfretmesiyle tetiklendiği öne sürülen ve üniversiteli Şerzan Kurt'un polis kurşunu sonucu ölümüyle sonuçlanan gerginlik, 155 Polis İhbar Hattı'na dakika dakika yansıdı. Bir görüşmede, 'Olay Yeri İnceleme' ekipleri, caddede cinayetten sonra önlem alınmadığı gerçeğini, "Cadde boydan boya vatandaş giriyor, araçlar giriyor gardaş, şimdi boş kovanlardan birisi alsa geçse haberimiz olmayacak" diye anlatıyor.(islahhaber.com - 14 Ekim)

İstanbul'da Irkçı Saldırıda Kürt Öğrenci Ağır Yaralandı

Nişantaşı'nda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde ırkçı ülkücü bir grubun satırlı-bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus Keleş isimli Kürt öğrenci, Amerikan Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. (ANF - 15 Ekim)

Trabzonspor Taraftarlarından ÖDP'lilere Linç Girişimi

Yasadışı dinlemelere ilişkin Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapan ÖDP'lilere Trabzonspor taraftarı olduğu belirtilen bir grup tarafından ''Kahrolsun PKK'' sloganlarıyla saldırıda bulunuldu. Saldırganların attığı bira şişelerinin isabet etmesi sonucu iki gazeteci yaralandı. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sema Solaklı, linç kültürünün bir göstergesi olan olayın şans eseri ucuz atlatıldığını söyledi.(ANF - 17 Ekim)

Okulda Kürtçe'ye Dayak Meclise Taşındı

Van'da İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mahsum Kaçak, sınıfta arkadaşına Kürtçe "Ders xilas bû?" (Ders bitti mi?) diye sorduğu için okul müdürü tarafından darp edildi. Dudağı patlayan Kaçak'ın babası konuyla ilgili İlçe Mille Eğitim Müdürlüğü'ne başvururken, olay meclis gündemine taşındı.(ANF - 25 Ekim)

BDP Kürt İşçilere Ölüm Tehdidini Erdoğan'a Sordu

20 Ekim akşamı Giresun'a bağlı Yağlıdere ilçesinde hidroelektrik santrali şantiyesinde bir grup ırkçı baskın düzenleyerek, Kürt işçilere hakaretlerde bulunarak, ölüm tehditleri savurdu. Olaydan haberdar edilen Jandarma Komutanlığı ile Kaymakamlık ise işçileri koruyamayacağını belirterek, gruba müdahale etmedi. Olayı soru önergesiyle kamuoyuna duyuran BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Başbakan Erdoğan'a konuyla ilgili sorular yöneltti.(ANF - 27 Ekim)

BDP Beykoz İlçe Binasına Faşist Saldırı

Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan BDP Beykoz İlçe binasına ait tabelayı kıran kimliği belirsiz kişiler kapıya dev bir Türk bayrağı astı. Edinilen bilgiye göre; Beykoz'a bağlı Paşabahçe Mahallesi Çubuklu Caddesi Ahmet Mithat İş Hanı'nın birinci kadında bulunan BDP İlçe binası, parti üye ve yöneticilerinin olmadığı bir saatte kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Partinin tabelasını yerinde söken şahıslar daha sonra taş ve demirlerle kırdıktan sonra kapıya ise dev bir Türk bayrağı astı. (ANF - 29 Ekim)

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

Sendika Üyesi Olan 33 Çalışan İşten Çıkartıldı

Tekgıda-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gebze'de Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Çizmeci Gıda Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan işçilerin Tekgıda-İş bünyesinde örgütlenmeleri nedeniyle işten çıkarıldıkları duyuruldu. (ANF - 8 Ekim)

Önce Yemin Ettirdi Sonra İşten Attı

Gebze'de kurulu olan Çizmeli Time fabrikası patronu işçilere yemin ettirerek "Tek Gıda-İş'e üye oldunuz mu?" diye sordu. Yemin ettiği için bu soruya "Evet" diyen 33 işçi kapı önüne kondu. İşçiler günlerdir fabrika önünde direnişteler. (Evrensel -12 Ekim)

28 Ay Sonra Grev Hakkı Yargılanıyor

Limter İş Sendikası'nın tersanelerdeki iş cinayetlerine karşı önlem alınması için 27–28 Şubat 2008 tarihinde yaptığı greve katıldıkları gerekçesiyle 75 işçiye dava açıldı. Karara tepki gösteren sendika, "Yaşam hakkı grevimiz yargılanamaz" dedi.(ANF - 15 Ekim)

Kardemir'de 100 İşçi İşten Atıldı

Türk Metal Sendikası'nın örgütlenme çalışması yürüttüğü Kardemir'de 100 sendikalı işçi işten çıkarıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptığı yazılı açıklamada, Türk Metal'in örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Kardemir AŞ'de yetki mücadelesinin başladığı 9 Haziran'dan bu yana çıkarılan işçi sayısının 100'e ulaştığını bildirdi. (Birgün - 17 Ekim )

Kayıt Dışı Çalışan Sayısı 10 Milyonu Geçti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de kayıt dışı çalışanların sayısı 10 milyon 579 bin ile rekor seviyeye ulaştı. DİSK Araştırma Enstitüsü'nün 2010 Temmuz dönemi istihdam raporunda kayıt dışı çalışanların sayısı son beş yılda rekor kırdı.(ANF - 23 Ekim)

Çay Sezonu Bitince İşçiler İşten Atıldı

Çaykur'a bağlı Taşlıdere Çay Fabrikası'nda 2010 yılı yaş çay alım kampanyasının sona ermesinin ardından, mevsimlik işçiler işten atıldı. Fabrikada kadrolu olarak çalışan 12 işçiye ise yemek verilmediği ortaya çıktı.(Evrensel - 27 Ekim)

Mutaş'ta İşçi Yakınlarına Saldırı: 10 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulu Mutaş Demir Çelik'te, 27 Ekim günü 03.00 sıralarında fabrikayı ele geçiren Mutaş işçilerinin eylemi dün de devam etti. Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldukları işten atılan 22 işçi fabrikanın haddahane bölümünde beklerken poliste fabrikanın çevresini ablukaya aldı. İşçilere dışardan yiyecek ve su ulaştırılmasını engelleyen polis alınan duyuma göre içeriye jammer yerleştirerek işçilerin telefonla görüşmesini de engelledi. (Birgün - 28 Ekim)

Albayrak, Süresiz Açlık Grevine Başlıyor

Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde anayasal hakkını kullandığı için işten atılan ve 110 gündür çadırında tek başına işine geri dönme mücadelesini sürdüren taşeron işçisi Türkan Albayrak, Cuma günü süresiz açlık grevine başlayacak. (Evrensel - 29 Ekim) 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Kürt Sorununu Yazdılar, Mahkemelik Oldular...

Belge Yayınları Sahibi gazeteci Ragıp Zarakolu ve yazar Nur Mehmet Güler hakkında, "KCK Dosyası/ Küresel Devlet ve Devletsiz Kürtler" isimli kitap nedeniyle açılan davanın duruşması dün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ragıp Zarakolu katılmazken, yazar Mehmet Güler ve avukatı Özcan Kılıç katıldı. Mahkeme heyeti taleplerin değerlendirilmesi ve Zarakolu'nun mahkemeye zorla getirilmesi için duruşmayı 2 Aralık'a erteledi. (Birgün -1 Ekim)

Kızılbayrak Gazetesine PKK Propagandasından Ceza

Kızılbayrak gazetesinin Yazı İşleri Müdür Aytan Özdağan, AKP'nin Kürt açılımını eleştiren bir yazı ile KCK'nin Kürt siyasetçilerine meclisten çekilme çağrısını yayınladığı için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1,5 sene hapis cezasına çarptırıldı.(ANF - 6 Ekim)

"Ergenekon Davası"yla İlgili Yazdıkları Kitapla Yargılanan Gazeteciler

"Ergenekon Davası"yla ilgili yazdıkları "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu" ve "Ergenekon'da Kim Kimdir?" adlı iki kitapta "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri" suçlamasıyla haklarında dava açılan gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nun ilk duruşması 8 Ekim 2010'da görüldü. (bianet.org - 8 Ekim)

Gazete Dağıtımcısına 'Polis Ol' Dayatması

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde Azadiya Welat ve Günlük gazetelerinin dağıtımını yapan Abdulkadir Aldanmaz, polis tarafından alıkonularak gazete dağıtmaması yönünde tehditler aldığı belirtildi. Bir haftadır dağıtım yapan Aldanmaz, gazete dağıtmaya başladığı gün Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alıkonulduğunu, tehdit edildiğini ve ondan sonra da her dağıtıma çıktığında tacizlere maruz kaldığını belirtti.(ANF - 11 Ekim)

Haber Milliyet'te Dava Star'a

Bakırköy Basın Savcısı Pircan Barut Emre, Milliyet'te yayınlanan haber nedeniyle Star gazetesi muhabiri ve sorumlu müdürü hakkında 'gizliliği ihlal' davası açtı.(islahhaber.com - 12 Ekim)

"Tek Taraflı Ateşkes Sorunu Büyütüyor" Başlıklı Röportaj Nedeniyle Yargılanıyor

Birgün Gazetesi'nde 9 Ağustos 2008'de yayımlanan  "Tek Taraflı Ateşkes Sorunu Büyütüyor" başlıklı röportaj nedeniyle Murat Karayılan'la röportajı yapan Hakan Tahmaz, Birgün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu ve Birgün Gazetesi Sahibi Bülent Yılmaz hakkında "basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 6/2. maddesi uyarınca açılan davaya 12 Ekim 2010'da devam edildi.(bianet.org - 12 Ekim)

BDP: Bir Yılda 42 Gazete Ve Dergi Kapatıldı

BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 2009 yılında 10 gazete hakkında 27, 7 dergi hakkında 15 kez kapatma verildiğini, bir televizyon yayınının 2 kez durdurulduğunu belirti. 4662 internet sitesi hakkında erişim yasağı olduğunu kaydeden Birdal, basın özgürlüğü ve emekçileri üzerindeki baskı ve yasaklara son verecek öncelikli kurumun TBMM olduğunu belirtti. Birdal, bu nedenle baskıcı, despotik, korku ve tehdit içeren yasaların bir an önce kaldırılması için sorunu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na ve Meclis Genel Kurulu'na taşıyacaklarını söyledi.(ANF - 14 Ekim)

Toplatılan Dergi

Yürüyüş Dergisi'nin 17 Ekim 2010 tarihli 238. sayısında yer alan haberlerde "kişilerin yasadışı örgütlere hedef gösterildiği" ve "suçu ve suçluyu övmeye yönelik yayın yapıldığı" iddiasıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Ekim 2010'da derginin 238. sayısının toplatılmasına karar verdi.(halkinsesi.tv - 20 Ekim)

'Aslan Paşa'nın Kulakları' Haberine 10 Yıl Hapis İstendi

Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun 'Aslan Paşa'nın kulakları' başlıklı haberi nedeniyle 'devletin güvenliğine ve siyasi yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.(Zaman - 29 Ekim)

Youtube Serbest, 7 Bin Site Yasaklı

Türkiye'de, yoğun tepkiler ardından dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube üzerindeki yasak kalktı. Ancak halen 7 bin internet sitesine erişim sağlanamıyor.(ANF - 30 Ekim)

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

Cenazeler Ailelerine Verilmedi

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında 1996 yılında Türk ordu birlikleri ile girdiği çatışmada yaşamını yitiren PKK militanları Mehmet Şirin Bayram ile Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 1997'de çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren Hasan Çakmak'ın cenazeleri ailelerine verilmedi. (ANF - 1 Ekim)

Hani Köylerine Askerin Keyfi Baskını

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı iki köye askerler tarafından keyfi olarak baskın düzenlendiği bildirildi. Alınan bilgilere göre 3 Eylül günü askerler Hani'ye bağlı Şelê Köyü ve Goma Şelê'ye bir operasyon yaparak, evleri aradı. Eşyaları dağıtan askerler, bir şey bulamadan köyden ayrıldı.(ANF - 5 Ekim)

Kapatılmayan Çukur 3 Çocuğa Mezar Oldu

Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Döngel Köyü'nde, sel ve taşkınlardan korumak amacıyla oluşturulan setin yapımı sırasında açık bırakılan ve yağmur sularıyla gölet haline gelen çukura köy imamının oğlu Erdem Dağ (9), diğer iki arkadaşı Mehmet Akif Koca (8) ve Davut Akçadağ (9) düşerek hayatını kaybetti. (Star - 5 Ekim)

Emine Ayna Hakkında Zorla Getirilme Kararı

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna hakkında devam eden bir dava kapsamında talimatla ifadesinin alınması konusunda daha önce çıkartılan "zorla mahkemeye getirme" emrinin yerine getirilmesi için bir kez daha müzekkere yazılmasına karar verdi. (ANF - 7 Ekim)

Yüksekova'da Askerler Kurşun Yağdırdı: 2 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alınan bilgilere göre dün akşam 22.00 sıralarında Yüksekova'ya bağlı Kadıköy köyü girişinde pusu kuran askerler köyün girişinde Cüneyt Yıldız yönetimindeki kamyonete ateş açtı. Saldırıda araç sürücüsü Cüneyt Yıldız (20) hafif yaralanırken kamyonette bulunan Reşat Karataş (18) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(ANF - 8 Ekim)

Baraj Köylüyü Ortaçağ Koşullarına Mahkum Etti

İzmir'in Beydağı İlçesi'ne bağlı Çiftlik Köy'de yapılan Beydağı Barajı'nın faaliyete geçmesiyle Çiftlik Köyü'nde yaşayan 45 hane, Ortaçağ koşullarına mahkûm edildi. Devlet tarafından kamulaştırılarak, barajın 500 metre batısına taşınan köy, yetkililerin topu bir birlerine atması yüzünden 2 yıldır elektriksiz ve susuz yaşıyor. (ANF - 10 Ekim)

PKK'li Ulaş'ın Cenazesi Ailesine Verilmedi

Eylemsizlik pozisyonundaki HPG militanlarına karşı düzenlenen operasyon sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Ulaş'ın (Bager Karakoçan) cenazesi iki gün geçmeden Savcılık kararıyla Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Ulaş'ın cenazesini almak için gelen ailesi cenazeyi teşhis etmesine rağmen savcılık, DNA testi yapılması gerekçesiyle cenazeyi ailesine teslim etmedi.(ANF - 13 Ekim)

Türkiye'nin Çağdaş Tutsağı Enkhriimaa

Babası ölünce çalışmak için Türkiye'ye sığınan Moğolistanlı Enkhriimaa Pureudavaa, hasta annesini görebilmek için Moğolistan'a dönmeye karar verince başına gelmeyen kalmadı. Son parasını uçak biletine veren Pureudavaa, Atatürk Havaalanındaki polisler tarafından yurt dışına çıkarılmadı. Polislerin önce kendisinden 2 bin 500 lira rüşvet istediğini, bu parayı veremeyeceğini söylediğinde ise polis tarafından tehdit edildiğini anlatan Pureudavaa, bir türlü Moğolistan'a dönemedi. (ANF - 19 Ekim)

Şemdinli'de Askerler Köylüleri Taradı, 1 Yaralı

Şemdinli'ye bağlı Ortaklar (Bêsosin) Köyü'ne Ortaklar Jandarma Karakolu tarafından baskın yapıldı. Kaçak Mazot getirildiği gerekçesiyle askerlerin zırhlı araçlarla baskın yaptığı belirtilirken, baskın sırasında köylüler ile askerler arasında yaşanan tartışmadan sonra askerler rast gele köyü taradı. Saldırıda yaralanan İzzet Demir, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.(ANF - 22 Ekim)

Eleştiriye 'Sıfır' Tolerans

Çorum'da sözleşmeli bir öğretmenin sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasında Başbakan Erdoğan'ı eleştiren ve "Madem 12 Eylül'le ilgili derdiniz vardı, 7 yıldır neredeydiniz" ifadeleri nedeniyle öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonucu görevden uzaklaştırıldı.(Evrensel - 27Ekim) 

Devletin Görmesini Bekliyorlar

Van'ın kent merkezinde tek odalı bir gecekonduya sığınan üç çocuklu Yiğit ailesi elektriksiz, susuz ve soğuğa mahkûm yaşıyor. Bırakın yeşil kartı, devletin dağıttığı bedava kömürü bile muhtar bu aileye vermemiş.(Taraf - 27 Ekim) 

Polisin Kimlik Kontrolü Gerekçesi: Tipin Bozuk

 İstanbul Gaziosmanpaşa'da polisin kimlik sorduğu Abdülkerim Yıldız, "ne sebeple" dedi, 'tipini beğenmedim' karşılığını aldı. Yıldız'ın olayla ilgili olarak savcılığa yaptığı suç duyurusuna da takipsizlik kararı verildi.(Taraf - 28 Ekim)

Cizrelilerden Evlere Gaz Bombası Atan Polislere Tepki

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün meydana gelen olaylarda, polisin evlere rastgele gaz bombası atması, ilçe sakinleri tarafından protesto edildi. BDP Cizre İlçe Örgütü, dün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında askeri araçların geçişini protesto eden gruba müdahale eden polisin evlere rasgele gaz bombası atmasını protesto etti.(ANF - 30 Ekim)

KÜRT SORUNU

Kürtçe Kur'an Meali Rafa Kaldırıldı

'Demokratik Açılım' çerçevesinde Diyanet'in planladığı Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali bu konuda uzman bulunamadığı gerekçesiyle projesi iptal edildi.(islahhaber.com - 2 Ekim)

'Bêrîvan'a Polis Yasağı

Bursa Sarya Kültür Sanat Merkezi tarafından gösterimi yapılmak istenen Kürt halkının yakın tarihinin ilk büyük ayaklanmasına öncülük eden Berivan Cizre'nin 1992 CizreNewroz'undaki öyküsünün anlatıldığı ve Aydın Orak'ın yönettiği 'Destaneke Serhildanê; Bêrîvan' (Bir başkaldırı öyküsü, Berivan) adlı belgesel film Bursa'da polisler tarafından gösterimine izin verilmeyerek yasaklandı.(ANF - 3 Ekim)

AKP 'Kürtler Anadillerini Kursta Öğrensin' Diyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kanal 7'de katıldığı "Başkent Kulisi" programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM açılışında üzerinde durduğu Kürt sorununun çözümü konusunda hükümetin atabileceği adımlara değinen Çelik, "anadilde eğitim" konusuna sıcak bakmadıklarını ancak "anadilin öğrenilmesi" konusunda yeni adımlar atılabileceğini ifade etti.(ANF - 4 Ekim)

Erdoğan Anadilde Eğitim İstedi

Kürtlere 'Bizden anadilde eğitim beklemeyin' diyen Başbakan Erdoğan, Almanya'da Türkler için anadilde eğitim istedi.(islahhaber.com - 10 Ekim)

Mahkemeden Kürtçe Şarkı Tarifesi

'Heval Kamuran' şarkısı nedeniyle yaklaşık 8 yıl boyunca Batman Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan Rojda davayı temyiz etti. Yargıtayda olan davanın sonucu beklenirken bir başka davada Batman Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açıldı. Mahkeme Rojda'ya Kürtçe şarkı söylediği için 600 TL para cezası verdi. Kesinleşen cezası kendisine tebliğ edilmeyen Rojda'nın evine gelen polisler sanatçıyı gözaltına alarak Sultangazi Kazım Karabekir Karakoluna götürdü. 2 saat boyunca nezarette tutulan Rojda 600 TL para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı. (Evrensel -16 Ekim)

İkinci Gün;Kürtçe Savunmaya Ret

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen,KCK/TM davasının ikinci duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi.(islahhaber.com - 19 Ekim)

Kürtçe Şarkıya Alkış Tuttular, 10'ar Ay Hapis Cezası Aldılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Beşiri'de düzenlenen mitingde "Oremar" şarkısına alkışla tempo tuttukları gerekçesiyle DTP  Beşiri İlçe Başkanı Ender Kırmızıtaş, Beşiri eski Belediye Başkanı Burhan Kurhan, Belediye Meclis üyesi Orhan Yorulmaz, Bedri Orçu, Muzaffer Derse, Erkan Kümet, İrfan Orçu ve Cemil Orçu hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 kişiye toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.(ANF - 21 Ekim)

Kürtçe Savunmaya 'İyi Hal' İndirimi Yok

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl bulunan patlayıcılarla ilgili olarak haklarında dava açılan 6 kişi Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.  6 sanıktan 3'ü mahkemede Kürtçe savunma yapınca, mahkeme heyeti gerekçeli kararında 3 sanığın PKK'nin talimatları nedeniyle Kürtçe savunma yaptığını öne sürerek iyi hal indirimini uygulamadı. Mahkeme Kürtçe savunmaya izin vermeyerek, sanıkların savunmalarını yapmış olarak kabul etti.(ANF - 22 Ekim)

Mahkemeden Kürtçe'ye Ceza

Diyarbakır'da görülen PKK davasında yargılanan 6 sanıktan üçü mahkemede duruşma sırasında yaptıkları Kürtçe savunmayı mahkeme, "örgütsel tavır" olarak değerlendirdi. Türkçe savunma yapan kadın sanığın cezasını 12.5 yıla indiren mahkeme, Kürtçe savunma yapanlar için,"Sanıklar hakkında lehte hükümlerin uygulanmaması yönünde vicdani kanaate varılmıştır" dedi.(Evrensel - 23 Ekim)

Kürtçe Savunmaya Ret

İzmir'de, kapatılan DTP'nin İzmir Torbalı ilçe binasına saldırıyı protesto edenlerin yargılandığı dava duruşmasında aralarında BDP PM Üyesi Av. Mehmet Bayraktar'ın da bulunduğu 9 kişinin Kürtçe savunma talebi reddedildi. (Evrensel - 23 Ekim)

Kürtçe Savunma Susmakmış!

Adana'da "KCK Davası"ndan yargılanan 35'i tutuklu 47 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti, Kürtçe savunma talebini "Susma hakkı" olarak değerlendirdi.

(Evrensel - 23 Ekim)

Belediye Panelinde Kürtçe Yasağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "87. Yılında Cumhuriyet, Kamusal Alan ve Yurttaşlık" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Binnaz Toprak, Kürtçe'nin seçmeli ders olması gerektiğini ifade edince salondakiler tarafından konuşturulmadı. (Fırat News - 28 Ekim)

'Kürt Özgürlük Hareketi' Sözüne 2 Yıl Hapis

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kürt halk önderi" ve 'Kürt özgürlük hareketi' ifadesini kullanan Tevn Yayınevi Sahibi Mehdi Tanrıkulu'yu "örgüt propagandası yapma" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Tanrıkulu'nun Kürtçe savunma yapmasına da izin verilmedi.(Fırat News - 29 Ekim)

Kürtçe Savunma'Susmak' Sayıldı

Ağrı'da yapılan baskınlarda gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında BDP Genel Merkez çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Sanıkların Kürtçe savunma talebini reddeden mahkeme heyeti 3 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.(Evrensel - 29Ekim) 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Aysel Tuğluk'a 80 Yıl Hapis İstemi

DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk hakkında, Newroz ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi günlerde yapmış olduğu 14 ayrı konuşmadan dolayı hakkında açılan davalar birleştirildi. Tuğluk'un 80 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.(ANF - 7 Ekim)

Demirtaş'a 'İfade Özgürlüğü' Yok!

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 10 ay hapis cezası veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Demirtaş'ın yaptığı konuşmaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan mahkeme, 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi.(Evrensel - 15 Ekim)

MAYIN VE PATLAYICILAR

Çukurca'da Patlama

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Emir Şaban Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu girişine bırakılan patlayıcı, akşam saatlerinde infilak etti. Ölen ve yaralananın olmadığı patlama sonucu okulda maddi hasar oluştu. Patlamanın ardından İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi. (Cumhuriyet -1 Ekim)

Buldukları Cisim Ellerinde Patladı

Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi Gümüşyazı Köyü'nün kırsal kesiminde Ahmet İmre ile Ramazan İlhan, buldukları bir metal cismin patlamasıyla Ahmet İmre, hayatını kaybetti. Ramazan İlhan yaralandı.(islahhaber.com - 5 Ekim)

Esenler'de Ses Bombası Patladı: 2 Yaralı

Esenler'de bir market önüne konulan ses bombasının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, bir market önünde buldukları paketi açmak isterken paketin patlaması sonucu yaralandığı öne sürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Esenler Aksaray Caddesi üzerinde bir marketin önünde buldukları paketi 500 metre ilerideki evlerinin önüne götüren Süphan Kıyaç (18) ve arkadaşı İbrahim Göktan (17), paketi açmaya çalıştı. Bu sırada paket büyük bir gürültü ile patladı. Kıyaç ve Göktan çeşitli yerlerinden yaralandı. (Zaman -10 Ekim)

Zeytinburnu'nda Patlama

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde 15 Ekim 2010'da bir aracın üzerine yerleştirilmiş ses bombasına E.Y.A.'nın (15) dokunmasıyla birlikte ses bombasının patlaması sonucu, E.Y.A.'nın parmakları koptu. (ntvmsnbc.com - 15 Ekim)

Batman'da Liseye Molotoflu Saldırı

Batman Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ne sabaha karşı yapılan molotof kokteylli saldırıda, okul kullanılamaz hale geldi. Kütüphanesi ve konferans salonu tamamen yanan okulun öğrencileri, eğitimlerine başka okulda devam edecek. (Milliyet  - 28 Ekim)

Taksim'de Bomba Patladı

İstanbul Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 12 sivil 10'u polis 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren eylemcinin öldüğü, şüpheli bir kişinin de arandığı belirtiliyor. İstanbul Taksim'de Atatürk Anıtı'nın çevresinde görev yapan polislere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saat 10.38 sıralarında Taksim Meydanı'nın sağ tarafında park halindeki çevik kuvvet araçlarının önünde meydana gelen patlama sonrası bir cesedin üzerinin gazeteyle örtüldüğü görüldü.(ANF - 31 Ekim)

MİLİTARİZM

İşkenceciler Katletti CHP'li Duyan Akladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 90'lı yıllarda koruculuk yapan Ethem Seyhan'ın itirafları, 1994 yılında Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi olan ve şu anda CHP MYK üyeliği görevini sürdüren Dr. Mahmut Duyan'ın işkenceciler ile ortak hareket ettiği ve sahte raporlar düzenlediğini ortaya çıkardı.(ANF - 2 Ekim)

JİTEM'ci Doğan'ın Çuvallarından Fişleme Çıktı

İnternet ortamına düşen ses kaydında "JİTEM'i ben kurdum" diyen Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan'ın 8 çuvaldan oluşan binlerce sayfalık arşivinden gizli belgeler, darbe planları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında fişleme notları çıktı.(islahhaber.com - 6 Ekim)

Varto'da 30 Köyde Koruculuk Dayatması

TSK, Muş'un Varto ilçesine bağlı 30 köyü koruculuğa zorluyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Varto'ya bağlı 30 köye yönelik üç aydır devlet tarafından koruculuk dayatması yapılıyor.(ANF - 6 Ekim)

Varto'da Bir Köy Asker Ablukasında

Muş'un Varto İlçesi'nde düzenlenen operasyonda sivil kıyafetli askerlerin Çayçatı (Gundemîra) Köyü'nü ablukaya aldığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Çayçatı (Gundemîra) ve Kulan (Qula) köyleri kırsalında operasyon başlatıldı. Dün gece başlatılan operasyon bölgesine sivil araçlarla, sivil giyimli askerlerin taşındığı bildirildi. Askerlerin özelikle Çayçatı (Gundemîra) köyünde köy içinde ve etrafında konumlandıkları ve köyü ablukaya aldıkları belirtildi. (ANF - 11 Ekim)

İnan Suver Tahliye Edilmedi

Vicdani reddini 2001 yılında zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada açıklayan ve 6 Ağustos 2010'da İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde yaşadığı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınarak "asker kaçağı olduğu" gerekçesiyle tutuklanan Kürt Vicdani Ret Hareketi aktivisti İnan Suver'in yargılanmasına Şirinyer (İzmir) Askeri Mahkemesi'nde başlandı.İnan Süver'in askeri hastaneye sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 15 Kasım 2010'a erteledi.(bianet.org - 11 Ekim)

Hüseyin Oğuz: 'JİTEM Şehit Tabutları İle Eroin Sevk Ediyordu'

Yüksekova çetesini ortaya çıkaran ve ardından emekliye sevk edilen Jandarma İstihbarat astsubayı Hüseyin Oğuz, JİTEM'in "şehit" cenazesi görüntüsü altında batı illerine tabutlarla uyuşturucu taşıdığını söyledi. (ANF - 13 Ekim)

Alevi Gösterisinde Olağan Şüpheliler

Alevilerin zorunlu din dersinin kaldırılması talebiyle geçen Cumartesi Ankara'da yaptığı 24 saatlik oturma eylemi sırasında Dörtyol benzeri provokasyon planladıkları öne sürülen iki kişiden birinin Hatay Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kadir T., diğerinin ise bir özel güvenlik şirketinde çalışan Özlem K. olduğu ortaya çıktı. (Taraf - 14 Ekim)

"İçişleri ve Genelkurmay'ın Onayıyla Kurdum"

Emekli Albay Arif Doğan, JİTEM'İ Jandarma Genel Komutanı Bingalı'nın emri, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay'ın onayıyla kurduğunu söyledi.(islahhaber.com - 14 Ekim)

Zirve Tanığının Ailesi Ölümle Tehdit Ediliyor: Sen Misin Tanıklık Yapan!

Zirve Yayınevi davasının cuma günü görülen duruşmasında tanık olarak dinlenen eski JİTEM istihbarat elemanı Erhan Özen'in İstanbul'daki ailesinin telefonla tehdit edildiği öğrenildi.(Zaman - 18 Ekim)

Demirel "Meclisten Çıkmazsan Darbe Yapacaklar!" Dedi

Başötüsü ile Meclis'e giren kapatılan Fazilet Partisi eski milletvekili Merve Kavakçı'dan Süleyman Demirel'le ilgili çarpıcı iddia geldi. Kavakçı, "Meclis`ten çıkmam için uyarıldım. Demirel, çıkmazsam askerin darbe yapabileceğini söyledi." dedi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilen ancak yemin töreni sırasında, başörtülü olduğu için Meclis'ten çıkarılan Merve Kavakçı, "Demirel, başörtüsüyle Meclis`e girme konusunda ısrar edersem Genel Başkanımıza askerin müdahale edeceğini söylemiş." dedi.(haksözhaber.net - 23 Ekim)

JİTEM Taş Dosyasında Hem Yazdı Hem Oynadı

Cizre'de 17 yıl önce JİTEM tarafından gözaltına alınarak kaybedilen Muhsin Taş ile ilgili AİHM'de açılan davada Türkiye mahkûm edilirken, dosyada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin gözaltında kaybedilen Taş ile ilgili AİHM'e hem yalan bilgi verdiği hem de AİHM'e sunduğu raporu JİTEM kurucusu Arif Doğan'a hazırlattığı ortaya çıktı.(ANF - 24 Ekim)

Yüksekova'da Kar Maskeli Polisler Tehdit Etti

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde kontrol noktasında görevli özel harekât timleri ve kar maskeli polisler yolda araçlarıyla geçen vatandaşları tehdit ediyor.(ANF - 28 Ekim)

YAŞAM HAKKI

Ceylan'dan Sonra 10 Çocuk Daha Öldü, Ama Ceza Alan Yok

Koyun otlatırken bulduğu bomba atar mühimmatının patlaması sonucu hayatını kaybeden Ceylan Önkol'un ardından 10 çocuk daha benzer şekilde öldü. Kimisi kaçakçı zannedilip vurulan kimisi de başına isabet eden kurşunla vefat eden bu çocukların ölümleriyle ilgili her şey belirsizliğini koruyor. Çünkü birkaç yargılama dışında yasal süreç hiçbir olayda sağlıklı bir şekilde ilerlemedi.(Zaman - 10 Ekim)

Artık Umut'lar Ölmesin

Şırnak'ta Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkış tarihi olan 9 Ekim'i protesto eden gruba müdahale eden polisin kullandığı gaz bombasından korunmaya çalışan 7 yaşındaki Umut Furkan Akçil, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaşananlardan polisin sorumlu olduğunu belirten Küçük Furkan'ın ailesi sorumluların yargılanmasını istiyor. Umut'un babası yetkililere "Artık Kürt çocukları sokak ortasında ölmesin" diye seslendi.(Evrensel - 13   Ekim) 

İşsizlik 8 Çocuk Babasını İntihara Sürükledi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası işsizlik nedeniyle intihar etti. Doğubayazıt'ın Büyük Ağrı Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası Mustafa Teyfur (46), evinin bahçesinde bulunan mutfakta kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi. (ANF - 26 Ekim)

Bu Evi Yıkan Havan Mermisi Ceylan'ı da Vurmuş Olmasın

2007'de Bingöl Genç'te Ceylan Önkol'un öldüğü bölgeye düşen ve bir evi yıkan havan mermisini soruşturan Jandarma'nın raporu açıklandı: Karakoldan atıldı. Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Kaymaklı Köyü'nde üç yıl önce meydana gelen ve bir evin hasar görmesine neden olan patlamaya, 57. Piyade Komando Taburu'ndan atılan havan mermisinin neden olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan jandarmanın hazırladığı tutanakta, patlamaya yol açan havan mermisinin 57. Piyade Komando Tabur Komutanlığı'na ait olduğu yer aldı.(haksözhaber.net - 26 Ekim)

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

BDP PM Üyesi Çelik Mardin'de Gözaltına Alındı

Urfa'da "KCK operasyonu" adı altıda yapılan baskınlar sonucu 32 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı emri çıkarılan BDP PM Üyesi Mahmut Çelik de sabah saatlerinde Ankara'ya gitmek için bulunduğu Mardin Havaalanı'nda gözaltına alındı. (ANF - 1 Ekim)

Başbakan'la Görüşmek İsteyen TİB-DER'liler Gözaltında

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmak isteyen Tersane İşçileri Birliği Derneği (TİB-DER) Başkanı Zeynel Nihadioğlu ile Başkan Yardımcısı Zeynel Kızılaslan karga tulumba gözaltına alındı. Kaldırımda yürürken önleri polis tarafından kesilen Zeynel Nihadioğlu ile Zeynel Kızılaslan, güvenlik gerekçesiyle emniyete götürüldü. (Timetürk - 2 Ekim)

Diyarbakır'da Kent Kadın Meclisi Üyesi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Kent Kadın Meclisi Aktivisi Melek Ergül dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ergül'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.(ANF - 3 Ekim)

Uğur Kaymaz İçin Slogan Atan 6 Kişiye 6 Yıl Hapis Cezası

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde babası ile birlikte polisler tarafından öldürülen Uğur Kaymaz'ı (12) anma etkinliklerine katılan ve aralarında Kaymaz'ın amcası Reşat Kaymaz'ın da bulunduğu 6 kişiye, 'Uğurlar mezarda katiller dışarıda' sloganı atarak "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 1'er yıl hapis cezası verildi.(ANF - 4 Ekim)

Urfa'da Cenaze Törenine Katılan 2 Kişi Tutuklandı

Urfa'nın Hilvan İlçesi'nde HPG'li Yasin Özmen'in cenaze törenine katıldıkları için gözaltına alınan Reşit Ülek ve Hasan Barlas ''Suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla tutuklandı.

(ANF - 4 Ekim)

İzmir'de Anadil Eylemine Polis Saldırısı: 6'sı Çocuk 15 Gözaltı

Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG), TZPKurdî'nin anadilde eğitim kampanyasına destek etkinlikleri kapsamında Kadifekale'de gerçekleştirmek istediği meşaleli yürüyüşe polis ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. (ANF - 4 Ekim)

İstanbul'da Helikopterli Polis Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler Maltepe'de bazı adreslere baskın düzenledi. Polisler, havadan takip adı altında saat 5.30'da başlayan operasyonda 17 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yaptılar. Operasyon sonucu gözaltına alınanların sayısı hakkında bilgi alınamazken, haklarında yakalama emri çıkarılan kişilerin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Operasyonun hangi gerekçe ile yapıldığı konusunda açıklama yapılmadı.(ANF - 5 Ekim)

KCK Operasyonunda 8 Tutuklama

Şanlıurfa'da KCK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan 24 kişiden 8 kişi "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, eleman kazandırmak, kanunsuz gösteri yapmak ve kamu malına zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklandı.(islahhaber.com - 5 Ekim)

Fidan Diktikleri İçin Hâkim Karşısına Çıktılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde PKK'nin kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım tarihinde fidan dikme törenine katıldıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişinin yargılanmasına devam edildi. On kişi hakkında, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezası isteniyor.(ANF - 5 Ekim)

Şırnak'ta Jandarma Ve Polis Baskını: 5 Gözaltı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Nurettin Babat, İdban Babat, Kutas Babat, Ali Babat, Kukel Babat Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin "PKK'ye yardım etmek" ile suçlandığı öğrenildi.(ANF - 5 Ekim)

Kumçatı'da Jandarma BDP'li Ayan'ın Evini Bastı

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde, BDP üyesi İsa Ayan'ın evi jandarma tarafından basıldı. Yapılan aramada Ayan'ın eşine ait cep telefonuna el konulduğu bildirildi. (ANF - 6 Ekim)

Şanlıurfa'da Gözaltı

Şanlıurfa'da BDP üyelerine yönelik 1 Ekim 2010'da düzenlenen ev, işyeri ve okul baskınları kapsamında 6 Ekim 2010'da Antalya'da gözaltına alınan ve Şanlıurfa'ya getirilen Mehmet Sıdık Gökhan da "yasadışı örgüt propagandası yaptığı" ve "izinsiz gösteri düzenlediği" gerekçesiyle aynı gün tutuklandı. Aynı dosya kapsamında Van'da gözaltına alınan İbrahim Halil Yıldırım'ın da Şanlıurfa'ya getirileceği belirtildi.(Gündem - 6 Ekim)

BDP Yöneticisinin Evine Baskın: Anne Ve Kızı Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir İlçesi Solaklı Mahallesi'nde oturan BDP Yüreğir İlçe yöneticisi Zeliha Maragoz'un evine jandarma tarafından sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından Zeliha Marangoz ve kızı Helin Marangoz jandarma tarafından gözaltına alındı. Marangoz ve kızının Solaklı Jandarma Karakolu'na götürüldüğü öğrenilirken, neden gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi alınamadı. (ANF - 6 Ekim)

Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Gül'e Protesto

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış töreni öncesi bir grup öğrenci, "Parasız eğitim istiyoruz", "Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'a özgürlük" pankartı açarak, protesto gösterisi yaptı. 1'i kız 2 öğrenci gözaltına alındı. (Radikal - 7 Ekim)

Öğretmenlerin Ataması Cezaevine!

Ankara 15 Ağustos'ta öğretmen atamalarına ilişkin eylem yapan Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) üyesi 51 kişi hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların 'atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılmaları' istendi.(Birgün - 8 Ekim)

Liseli Öğrencisini Taciz Eden Öğretmeni Protesto Edenlere Soruşturma

Tunceli'nin Pertek İlçesi Anadolu Lisesi'nde öğretmen M.B.'nin S.A. adlı kız öğrenciyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açığa alınmasının ardından, durumu protesto eden aralarında Pertek Belediye Başkanı Kenan Çimen'in de bulunduğu 40 kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. ( 9 Ekim - Milliyet )

8 Mart'ı Kutlayan Kadınlara Dava

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde taleplerini ortaya koymak ve kutlama yapmak amacıyla sokağa çıkan kadınlar cezalandırılıyor. İstanbul'da 6 Martta Kadıköy'de, Adana'da 7 Martta Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitinglerin tertip komitesinde yer alan kadınlara 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. (Evrensel - 10 Ekim)

Adana'da Ev Baskınları: 2 Gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlere baskın yapan polisler, Mevlüt Kütli ve Aziz Ergül adlı kişileri gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen iki kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.(ANF - 14 Ekim)

TAYAD'lılar 120 Gündür Tutuklu

TAYAD üyeleri, "Hasta tutukluları tecritte öldürmek serbest, cenazerine katılmak suç" pankartıyla Adalet Bakanlığı Ek Binası önüne gelerek 120 gündür tutuklu bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istediler. TAYAD adına konuşan Başak Kavruker, tutuklular arasında bulunan 62 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın sağlık sorunları yaşadığını, düzenli, ilaç kullanması gerektiğini Yılmaz'ın ve tüm hasta tutukluların serbest bırakılmasını istedi. (Evrensel - 14 Ekim)

Lice'de Basın Açıklamasına Katılanlara Hapis Cezası

DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla 16 Aralık 2009'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan dokuz kişinin karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme heyeti, "yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları" ve "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" suçlamasıyla dokuz kişiye yedişer yıl birer ay hapis cezası verdi.(Evrensel - 15 Ekim)

Abdullah Öcalan'ın Suriye'den Çıkarılışının Yıldönümünde Meydana Gelen Olaylar

Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasını protesto etmek için, Mersin'de ve İstanbul'da 9 Ekim 2010'da düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, 12 Ekim 2010'da düzenlenen ev baskınları sonucu Mersin'de gözaltına alınan biri çocuk yedi kişi ile İstanbul'da gözaltına alınan 10 kişiden beşi 15 Ekim 2010'da tutuklandı.(ANF - 15 Ekim)

KCK'da 151 Sanık İçin 3 Bin Yıl Hapis İstendi

BDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş, KCK davasında 103'ü tutuklu 151 sanık için toplam 3 bin 326 yıl hapis cezası istendiğini söyledi. Beştaş, BDP Diyarbakır İl Başkanı Nijad Yaruk, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) sözcüsü Cemal Coşkun, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ve İHD Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonda tutuklanan ve aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 103'ü tutuklu 151 sanığın ilk ez Pazartesi günü hâkim karşısına çıkacağını belirtti. (Haber7 - 15 Ekim)

Mahmur'dan Gelenlere 15 Yıl İstendi

İmralı'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil Dağı ile Mahmur Kampı'ndan geçen ekim ayında Türkiye'ye gelen PKK'lilerden, haklarında dava açılan 30 kişiden 7'si hakkında 15'yıla kadar hapis cezası istendi. (Radikal - 15 Ekim)

KCK Davasında Tutuklu Sayısı 104'e Yükseldi

2008 yılında tutuklanarak Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Serdar Ziriğ'in dosyası, KCK ana davasıyla birleştirildi. Böylece, 103 olan tutuklu sanık sayısı 104'e, toplam sanık sayısı ise 152'ye yükseldi. KCK davalarından yaklaşık 2 bin kişi yargılanıyor.(ANF - 19 Ekim)

BDP'li Başkana 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Batman'ın Kozluk ilçesi Belediye Başkanı BDP'li Mehmet Reşit Haşimi, 'PKK propagandasını yapmak' suçlamasıyla Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaada, Haşimi'nin 6 Aralık 2009 günü Batman Belediyesi önünde yapılan gösteriye katıldığını, slogan attığını iddia etti.(ANF - 20 Ekim)

BDP'li Belediye Başkanı Lezgin Bingöl Tutuklandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere Belediyesi Başkanı Lezgin Bingöl tutuklanarak Bitlis E Tipi LKapalı Cezaevine gönderildi. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen bir programda, "Örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle hakkında açılan dava 3 ay öne karara bağlanan Bingöl, cezasının 3 ay ertelenmesi talebiyle Hizan Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Erteleme talebi kabul edilen Bingöl'ün cezasının infazı 3 ay ertelendi. Ertelenme süresinin dolması üzerine 10 ay ceza verilen Bingöl, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.(ANF - 20 Ekim)

Beşir Puşi'yi Taktı, Hayatı Değişti

Böbrek tedavisi için İstanbul'a gelen 18 yaşındaki Şırnaklı Beşir Akbaş, puşi takıp parkta oturduğu için gözaltına alındı ve ardından 'Örgüt adına faaliyet yürütmek suçlamasıyla' tutuklandı. 11 Aydır tutuklu bulunan Akbaş'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.(ANF - 20 Ekim)

Nusaybin'de 16 Kişiye 'Slogan' Soruşturması

BDP Nusaybin İlçe Örgütü tarafından 10 Temmuz 2010 tarihinde askeri operasyonlar ve Kürt halkına yapılan saldırıları kınamak amacıyla yapılan yürüyüşe katılanlardan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.(ANF - 21 Ekim)

Öcalan'ın Yeğenine Fotoğraf Cezası

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a, geçen yıl Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Şanlıurfa'daki köylerinde düzenlenen etkinlikte, fotoğrafını taşıdığı gerekçesiyle, 'Örgüt propagandası yapmak', 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.(Taraf  - 27 Ekim)

BDP Kars İl Başkanı Tutuklandı

BDP Kars İl Başkanı Yavuz Naki, KCK soruşturması kapsamında arandığı gerekçesiyle tutuklandı. Barış ve Demokrasi Partisi Kars İl Başkanı Yavuz Naki, Kars'ta geçen Mayıs ayında KCK soruşturması altında BDP'lilere yönelik gerçekleşen gözaltı ve tutuklama furyasında arandığı gerekçesiyle İstanbul Göztepe'de gözaltına alındı.(ANF - 30 Ekim)

Mersin'de 3'ü Çocuk 5 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de düzenlenen ev baskınlarında 3'ü çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube polisleri, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda evlerde arama yapılırken, Güneş Mahallesi'nde M.S. (14) ve Yılmaz Sayın (21), Şevket Sümer Mahallesi'nde ise, E.K. (17), M.O. ve Mehmet Kindar gözaltına alındı."Örgüt adına eylem yapmak" ve "Örgüt propagandası" iddialarıyla gözaltına alınan 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.(ANF - 30 Ekim)

Dersim'de  Hukuksuz  Soruşturma!

Munzur Vadisi Milli Park'ı üzerinde yapılması planlanan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 Hidroelektrik Santrallerinin sondaj çalışmalarını protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle onlarca kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yanlışlığı bir tarafa, eylemde olmayanlara bile soruşturma açıldığı ortaya çıktı. "(Evrensel - 30 Ekim)   

Cizre Belediye Başkanı'nın 20 Yıl Hapsi İstendi 

Diyarbakır'daki KCK ana davasında tutuklu yargılanan Cizre Belediye Başkanı BDP'li Aydın Budak hakkında, Şırnak'ta geçen yıl Öcalan'ın cezaevi şartlarının protesto edildiği olaylı gösteriye katıldığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istendi.(Zaman - 30 Ekim)

 TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Meşaleli Yürüyüşe Katılan 35 Öğretmen Hakkında Dava

İzmir'in Tire İlçesi'nde TEKEL İşçilerine destek amacıyla Şubat ayında yapılan eylemin ardından aralarında çoğunluğu öğretmen olan 35 öğretmen hakkında '2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle dava açıldı. Haklarında dava açılan öğretmenler, 24 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak.(ANF - 3 Ekim)

İş İstemek De Suç!

Güvenceli iş talebiyle eylemler yapan 51 öğretmene dava açıldı. 17 Ağustos 2010'da Ankara'da Abdi İpekçi Parkı'nda oturma eylemi yapmak üzere Ankara'ya gelen AYÖP üyeleri polis tarafından parka sokulmamış ve 51'i yaka paça gözaltına alınmıştı. 3 yıla kadar hapsi istenen Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) üyelerinin yargılanmasına 16 Şubatta başlanacak. (Evrensel - 14 Ekim)

DTP'ye Desteğin Cezası 64 Yıl Hapis

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, DTP'nin kapatılmasının protesto edildiği basın açıklamasına katılan 9 kişiye hem 'Örgüt üyesi olmak' hem de 'örgüt propagandası yapmak'tan toplam 63 yıl 9 ay hapis cezası verdi.(Evrensel -15 Ekim)

YARGI VE CEZASIZLIK

Askerî Savcının Yok Dediği Rapor, 7 Ay Önce Gönderilmiş

Şırnak Cizre Düzova Karakolu'nda doldur boşalt yaparken öldüğü iddia edilen Uzman Çavuş Ahmet Solgun'un adli tıp raporunun, 'ulaşmadı' denilerek, 7 ay boyunca Diyarbakır İkinci Hava Taktik Komutanlığı askeri savcılığında tutulduğu ortaya çıktı.(Zaman - 1 Ekim)

Kolu Koparıldı, Aldığı Tazminat Geri İsteniyor

Veli Saçılık adını Türkiye kamuoyu, 5 Temmuz 2000'de Burdur Cezaevine yönelik devlet müdahalesi sonucu kopan koluyla yakından tanıyor. Cezaevine buldozerle müdahale sırasında kolu koparılan ve zamanında yerine dikilmediği için de sakatlanan Veli Saçılık, açtığı tazminat davasında, Antalya 1. İdare Mahkemesinden 100 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat kazandı, tazminatı aldı. Ancak karar Danıştay 10. Dairesi tarafından bozulduktan sonra davayı yeniden görüşen Isparta İdare Mahkemesi tazminatı bu kez reddetti. Şimdi Saçılık'tan tazminat, dava ve avukat masrafları ve yasal faiziyle birlikte geri isteniyor. (Evrensel -1 Ekim)

Mahkeme Başkanı: Lozan Antlaşmasını Tanımıyorum

Yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kürtçe savunma talebini dile getiren ve Lozan Antlaşmasını hatırlatan kapatılan DTP'nin eski yöneticisi Mehdi Tanrıkulu'na mahkeme başkanı "Lozan'ı tanımıyorum" cevabı verdi.(ANF - 2 Ekim)

N.Ç. Davasında İffet Ayrımı Ve Zamanaşımı

Mardin'de devlet görevlileri de bulunan 26 kişinin, 13 yaşındaki N.Ç.'ye değişik zamanlarda tecavüzüne ilişkin davada suç mahiyeti değiştirilerek zamanaşımına sokuldu, iffet ayrımı yapıldı. Kararın ayrıntılarına göre mahkeme, tecavüzcü erkekler lehine "iffet" ayrımı ve cezalarda takdir indirimi yaptı, tüm sanıklara alt sınırdan ceza verdi. Ayrıca suçun mahiyeti değiştirildiği için de dava 7 yıl 6 ayda zamanaşımına girdi.(ANF - 4 Ekim)

Tecavüzcü Polisler İtinayla Aklanır!

1993 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'PKK'ye yardım ve yataklık ettiği' gerekçesiyle gözaltına alınan Kamile Çiftçi tam 33 gün boyunca 7 polisin işkence, taciz ve tecavüzüne maruz kaldığını belirterek, 99 yılında Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüz Bürosu'na başvurmuştu. Bunun üzerine başlayan davanın Yargıtaya gitmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı sanık polislerin beraat ettirilmesi yönünde görüş bildirdi. Çiğci'nin avukatı Eren Keskin ise AİHM'e gideceklerini açıkladı.(ANF - 4 Ekim)

Ergenekon Davasında 3 Tahliye

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararları açıkladı. Buna göre, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, ikinci Ergenekon Davasının tutuklu sanıklarından Türk Metal Sendikası eski Başkanı Mustafa Özbek ile Ayhan Atabek ve Fahri Kepek tahliye edildi.(ANF - 7 Ekim)

Bingöl Depremi'nin Cezası Sadece 1.5 Yıl!

Bingöl'de 1 Mayıs 2003'teki depremde yıkılan ve 84 öğrenci ile 1 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan çürük okul davasında 8 sanık zamanaşımından serbest kalırken, okulun müteahhidi 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.(ANF - 8 Ekim)

'Utanç Davası'nda 5 Tahliye Daha

Siirt'te 2'si kardeş olmak üzere 7 ilköğretim okulu öğrencisi kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davanın 3. duruşmasında tutuklu 5 sanık daha tahliye edildi.

(Evrensel - 8 Ekim)

Seni Tehdit Eden Hâkimin Sanığı Olmak!

Ağır Ceza'da Balyoz davasında verilen toplu tahliye kararını haber yaptıklarından dolayı 'hâkimi terör örgütüne hedef gösterme' suçundan yargılanan Star muhabiri Helin Şahin'i, Mahkeme Başkanı 'seni içeri attırırım" diye tehdit etti.(islahhaber.com - 9 Ekim)

'KCK Tutuklamaları Hukuk Sözleşmelerine Aykırı'

KCK dosyası nedeniyle tutuklu olan Kürt siyasetçilerin davasının 18 Ekim'de görülecek ilk duruşması öncesinde bir açıklama yapan insan hakları savunucuları Türk hükümeti ve yargısının uygulamalarını keyfi olarak nitelendirdi. İstanbul'da düzenlenen basın açıklamasında ayrıca tutuklamalar ve yargılamanın evrensel hukuk sözleşmelerine de aykırı olduğu kaydedildi.(ANF - 11 Ekim)

Muş'ta Rastgele Ateş

Muş'ta 12 Ekim 2010'da trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polis memuru, evinin balkonunda oturan İrem Koç'u (8) el ve yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan İrem Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Adliyeye çıkartılan ve adı açıklanmayan polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(Milliyet - 12 Ekim)

Bir Polis Yargılaması Klasiği

Van'ın Erciş İlçesi'nde 5 Mart 2007'de düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünde Mehmet Deniz'i darp sonucu öldürdüğü belirtilen polis hakkında açılan ve 3 yıldır süren davada hiçbir gelişme yaşanmadı. Yaşananlar 'bu dava da sümen altı mı edilecek' sorusunu akıllara getiriyor. Ailenin avukatı davada ilerleme kaydedilmediğinden dolayı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmeye hazırlanıyor.(Evrensel - 14 Ekim)

Şerzan Kurt'a Uğur Kaymaz Hakimi

Muğla'da Polis kurşunuyla öldürülen üniversiteli Şerzan Kurt'un Eskişehir'e alınan davasına Hâkim Osman Açar bakacak. Hâkim Osman Açar, yine Eskişehir'de görülen Uğur Kaymaz Davası'nda sanık dört polisin "meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını" öne sürerek beraat kararı vermişti.(ANF - 17 Ekim)

Hayırsevener Cinayeti Bireysel Suçmuş!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Cihan Hayırsevener'i örgütlü suç örgütünün öldürttüğünü kabul etti ancak "eylemin bireysel değerlendirilmesi gerektiğini savundu.(islahhaber.com - 18 Ekim)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Muhtıra

AKP Meclis'te grubu olan partilerle başörtüsü sorununun çözümü için görüşmeler yaptığı sırada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üniversitelerdeki başörtüsü düzenlemesiyle ilgili 'muhtıra' verdi. Açıklamada Yargıtay Başsavcılığı'nın siyasi partilerin eylemlerini "devletin bütünlüğü ve laik Cumhuriyet ilkelerine uygunluk" yönünden denetlemekle görevli olduğu hatırlatılıyor.(ANF - 20 Ekim)

Yargıda Rüşvet Operasyonu: 40 Gözaltı

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Ankara ve İstanbul`da avukatların da bulunduğu 40'a yakın isim gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında 2 eski Yargıtay üyesi ve 13 Yargıtay avukatı da bulunuyor. Bazı meslek örgütü başkanlarının yakalanması istendi. (Özgün Duruş - 22 Ekim)

Org. Berk'in Başbakan'a Hakaretine Takipsizlik

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne, 2 Mayıs 2008 günü gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, Başbağlar sakinlerinden Necati Aydoğdu isimli vatandaşın iddiaları üzerine Başbakanlık, dönemin Erzincan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aydoğdu, Berk hakkındaki iddiasında, 'Başbakan'ın memleketi sattığını biliyor musunuz?' dediği yer alıyordu. İddianın basında çıkması üzerine Başbakan Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin, 'Kamu görevlisine hakaretten' dolayı 20 Temmuz günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Temmuz'da dosyayı Erzincan Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.21 Ekim'de ise Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı dosyaya 'takipsizlik' kararı verdi.(haksözhaber.net - 23 Ekim)

Samast 'Taş Atan Çocuk Yasası' Kapsamına Alındı

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 'Taş atan çocuklar yasası' kapsamında Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi. Samast yasadan faydalanması halinde Dink cinayetinden 5 yıl ceza ile kurtulabilecek.(ANF - 25 Ekim)

Katliam Soruşturması '8. Kolordu'da Bekliyor   

Muş'un Altınova (Vartinis) beldesinde 3 Ekim 1993'de evi ateşe verilen Nasır Öğütün eşi ve 7 çocuğu yanarak öldü. Nasır Öğüt'ün hayatta kalan tek kızı Aysel Öğüt, ailesinin askerler tarafından yakıldığını iddia ederek, mahkemeye başvurdu. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmak için Elazığ 8. Kolordu Askeri Savcılığı'ndan, olayın soruşturulmasını istedi. Askeri savcılık ise 7 yıl önce yapılan başvuruya rağmen soruşturmayı halen bitirmediği için dava açılamıyor.(Evrensel - 26 Ekim)

Adam Öldürmek 'Kanuni Görev!'

İstanbul Firuzköy'de dur ihtarına uymayan İsmail Karaman'ı öldüren iki polis "kanuni görevlerini yaptıkları" gerekçesiyle beraat etti. Polisler, Karaman'ın kendilerine ateş ettiğini öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu bu silahı inceledi ve silahın hiç ateşlenmediğine dair raporunu mahkemeye sundu, önceki gün 9 yıllık dava sonuçlandı ve beraat kararı verildi. Mahkemenin beraat kararında ise şu cümleler yer aldı: "Sanıklar saldırıyı, orantılı biçimde def  etmiş, yasal savunma sınırları içerisinde de hareket ederek Kahraman'ı öldürmüşlerdir."  (Evrensel - 28 Ekim) 

'Coplu Rambo'nun Cezaevine Girmesi Hayal!

Abdulkadir Kurt'u gözaltında makatına cop sokarak öldürmekten mahkûm olan astsubay Salih Üner, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karşın elini kolunu sallaya sallaya gezecek. Üner'i utanç davasından mahkûm eden Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "tutuksuz yargılama" kararı verdi. Yani Yargıtay'da kesinleşinceye kadar serbest olacak. Yargıtay kararı bozarsa dava zamanaşımı tehlikesiyle karşılaşacak. Mahkeme bu kararıyla Üner'in kaçmasına da olanak tanınmış oldu.(islahhaber.com - 29 Ekim)

CEZAEVLERİ

F Tipi'nde Hak İhlalleri Sürüyor

Bir kişilik ve üç kişilik hücrelerden oluşan yüksek güvenlikli F tipi cezaevlerindeki gayri insani şartlar varlığını sürdürüyor. Cezaevlerinin eleştirilen en olumsuz yönü ise tecrit. Tecridin, ikinci bir ceza olduğu ve insan psikolojisi üzerinde yıpratıcı etkiler bıraktığı gerçeğinin yanı sıra özellikle ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin yaşadığı sorunlar F Tipi cezaevlerindeki hak ihlallerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesi.(haksözhaber.net - 2 Ekim)

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'de Baskı

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde 16 yıldır kalan ve cezaevinde yakalandığı lenf kanseri nedeniyle iki kez gittiği Adlî Tıp Kurumu'ndan "tedavisi için tahliye edilmelidir" raporu alamayan Nurettin Soysal'ın, kan değerlerinin düşmesi nedeniyle kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kelepçeyle yatağına bağlandığı ve başında üç erin nöbet  tuttuğu öğrenildi.(yeniozgurpolitika.com - 4 Ekim)

Sincan Cezaevi Diken Üstünde!

Ataması yapıldığı günden beri Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde terör estiren birinci müdür İsmail Gül hakkında şikâyet var. Yakınlarına gönderdikleri mektupta yaklaşık bir yıldır İsmail Gül'ün uygulamaları nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını ve bu gidişle cezaevinde her an olumsuz gelişmelerin yaşanabileceğini, bunun kaygısını taşıdıklarını belirten mahpuslar, kamuoyundan duyarlılık bekliyor.(ANF - 6 Ekim)

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Ölüm

Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Türk Tabipleri Birliği'ne 26 Eylül 2010'da bir mektup gönderen Dursun Kaş'ın verdiği bilgilere göre, 17 Eylül 2010'da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne astım hastalığı nedeniyle getirilen, adlî hükümlü Macit Öztürk'ün (59), tutulduğu hastanenin mahkûm koğuşunda, gerekli tetkiklerin yapılmaması, aşırı derecede kan ve serum verilmesi ve Macit Öztürk'ün tuvalete giderken düşmesine rağmen Macit Öztürk'e müdahale edilmemesi nedeniyle Macit Öztürk, Kastamonu E Tipi Cezaevi'nden tedavi amacıyla geldiği Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'nde yaşamını yitirdi (Ankara Tabip Odası - 6 Ekim) 

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde Baskı Üstüne Baskı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Ekim 2010'da TBMM'de BDP'nin haftalık grup toplantısında yaptığı açıklamada Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan Kayhan Kartal ve arkadaşlarının kaldığı odaya 4 Ekim 2010'da giren cezaevi görevlilerinin, mahkûmları çırılçıplak soyarak saatlerce o şekilde beklettiğini ileri sürdü.(Radikal - 6 Ekim)

Tekirdağ F Tipi'nde 'İşkence Timi' Kuruldu

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutsaklara yapılan insanlık dışı uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Siyasi Şebap Sosa, bir grup gardiyan tarafından 'işkence ekibi' kurulduğu ve yapılan açık görüşler sonrası çıplak halde, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldıklarını anlattı. (ANF - 7 Ekim)

İşkenceci Astsubay Akzeybek İşbaşında!

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Polat ve Mustafa Kapar "5 Ekim 2010 tarihinde uğradıkları saldırılarla ilgili adliyeye ifade vermeye giderken 2 tutuklu, işkenceci Astsubay Ahmet Barış Akzeybek tarafından ring aracında işkence gördüler.(ANF - 11 Ekim)

Kürtçe Mektubun Sayfası 40 TL!

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklular Kürtçe mektup yazdı ve taahhütlü olarak göndermek için Mektup Okuma Komisyonu'na teslim etti. Cezaevi Disiplin Kurulu 'Türkçe dışında bir dille yazıldığı' için mektupları gönderebilmek için 4 sayfalık mektubun her sayfası için 40 TL ücret istedi. (Evrensel - 11 Ekim)

Cezaevlerinde Ceza Üstüne Ceza Dönemi

Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği'nin hazırladığı rapora göre, cezaevlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler için 'çürüterek yok etme' politikası uygulanıyor. Slogan attıkları, kapı dövdükleri, başka görüşçüye selam verdikleri için 30 aydan az olmamak kaydıyla iletişim cezasına çarptırılan hükümlülerin durumun idam cezasının 11 yıl önce kaldırıldığı Türkiye'de gizli idam olduğu savunulan raporda, kamuoyuna bu politikaya karşı duyarlılık çağrısı yapıldı. (Evrensel - 14 Ekim)

Gardiyanların Saldırısına Uğradılar

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Erdinç Akçil, Nusret Gözüpek ve Murteza Dağ'ın 14 Ekim 2010'da ve 15 Ekim 2010'da gardiyanların saldırısına uğradığı mahkûmların verdiği bilgiyle öğrenildi.(atilim.org - 15 Ekim)

Cezaevlerindeki Hak İhlalleri Duyulmuyor

Cezaevlerinin ve hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin durumu pek fazla gündeme gelmese de cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri devam ediyor. Özellikle F tipi hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri tutuklu ya da hükümlüler tarafından gönderilen mektuplarda bir bir sıralanıyor. Mazlumder İstanbul Şubesi de cezaevlerinden derneğe gelen ihlal başvuruları ile ilgili çalışmalar yapmakta. Sağlık ve yaşam hakkının ihlali, havalandırma, ısınma ve fiziki koşullardan doğan ihlaller, iletişim hakkının ihlali, keyfi ve kötü muamelenin önüne geçemeyecek hatta önünü açacak hukuki düzenlemeler, temel hakların kullanımının disiplin cezaları yoluyla engelleniyor olması, bu bağlamda en doğal hakların kullanımının özüne dokunur biçimde sınırlandırılması cezaevlerinin rutini haline getirilmiştir. Mazlumder İstanbul Şubesi bu duruma son verilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, konuyla ilgili takibi ve gerekli çalışmaları yapacağını duyurdu.(haksözhaber.net - 19 Ekim)

Tekirdağ 2 Nolu F Tipinde Tutsaklara Saldırı: 7 Yaralı

Tutsaklara işkence ve insanlık dışı uygulamalarla gündemden düşmeyen Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinden bu kez toplu işkence haberi geldi. Tekirdağ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, müebbet hapse mahkûm tutuklulara yönelik keyfi uygulamaları protesto eden siyasi tutsaklara 'A Takımı' olarak adlandırılan gardiyanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 tutsak yaralandı. Cezaevinde 3 günden bu yana gerginliğin had safhada olduğu öğrenildi.(ANF - 19 Ekim)

Siirt E Tipi Engel Tanımıyor

İnsan Hakları Derneği İstanbul  Şubesi yetkilileri, 19 Ekim 2010'da yaptıkları açıklamada, Siirt E Tipi Cezaevi'nde bulunan Temino Baysal'ın % 80 fiziksel engelli olduğunu ve her gün cezaevine giren oğlunun Temino Baysal'a yardımcı olması nedeniyle oğlunun da cezaevi koşullarında yaşadığını belirterek Temino Baysal'ın tedavisinin sağlanması amacıyla tahliye edilmesi için 20 Ekim 2010'da İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.(TİHV - 19 Ekim)

Felçli Hastaya Nur Birgen'den 'Sağlam' Raporu

Güler Zere ve Abdullah Akçay'a verilen ve sağlık durumlarının cezaevi koşullarında tutulmalarına elverişli olduğuna yer veren raporların altında imzası bulunan ve Başkanlığı'nı Nur Birgen'in başkanlığındaki kurul bu defa da parapleji hastalığı nedeniyle felç olan ve Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Temino Baysal'ın sağlık durumunun cezasının revir ortamında infaz  edilmesine uygun olduğuna ilişkin rapor tanzim etti. (ANF - 21 Ekim)

Ağırlaştırılmış Müebbette 2 Saat Havalandırma

Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde tutukluların "kelepçe" uygulaması nedeniyle tedavileri yapılamıyor. Sohbet genelgesi uygulanmıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis tutukluları günde sadece 2 saat havalandırmaya çıkartılıyor. Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ndeki tutuklular gönderdikleri mektupla Ağustos- Eylül döneminde, cezaevinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Mektuba göre, tutukluların tedavileri "kelepçe dayatması"na katılıyor. Sevk edildikleri hastanelerde kelepçeli muayeneyi kabul etmeyen tutuklular bunun üzerine muayeneleri yapılmadan yeniden cezaevine götürülüyor.(ANF - 22 Ekim)

Edirne F Tipi'nde Asker Terörü

PKK davasından hüküm giyen Mehdi Boz, Edirne F Tipi cezaevinde tedavi olmak için götürüldüğü hastanede önce darp edildi, ardında suç duyurusunda bulunduğu için bu kez askerler tarafından feci şekilde dövüldü. Bu olayın üzerinden altı ay geçti ancak tutuklunun ailesi ve avukatlarının tüm çabalarına rağmen suç duyuruları hiçbir sonuç vermedi. Boz yazdığı mektupta "Bunlara kim dur diyecek?'' diye isyan etti.(ANF - 22 Ekim)

Tutukluya Tedavi Yolu İşkence Dolu

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklular, hastane sevki sırasında, yanlarında bulunan askerin koluna kelepçeleniyor. Uygulamayı kabul etmeyen tutukluların hastaneye sevki gerçekleşmiyor. Bu hastalardan biri olan Serdar Güzel'in göz ameliyatı olması gerekiyor ancak uygulama nedeniyle sevki ve tedavisi gerçekleşmiyor.(ANF - 25 Ekim)

Vicdani Retçi Süver 'Sibirya Hücresine' Atıldı

Buca Cezaevi'nde 22 Ekim'de açlık grevine başlayan vicdani retçi İnan Süver, cezaevi müdürünün, 'Atın bu vatan hainini 17'ye' talimatıyla 'Sibirya' adı verilen koşulların çok ağır olduğu hücreye kapatıldı. Konuyu mektupla yakınlarına bildiren İnan Süver, 'Sibirya hücrelerinde' fareler olduğunu, kendisine su, şeker ve sigara verilmediğini, bu nedenlerden ötürü psikolojisinin kötü olduğunu belirtti.(ANF - 27 Ekim)

İHD: Toplama Kampı Gibi

Kürt siyasetçilerin yargılandığı tarihi dava sürerken, tutuklu sanıkların yaşadıkları eziyet adeta toplama kamplarında yaşananları andırıyor. Dar ve kirli nezarethanede, elleri kelepçeli, günde 5 saat ayakta bekletilen tutuklu sanıklarda sağlık sorunları başladı.(Evrensel - 27 Ekim)

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Parti Binasına Saldırı

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde 18 Ekim 2010'da BDP il binasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi öğrencisi olan Ş.M.'nin (20), saldırıyı milliyetçi duyguları nedeniyle yaptığını söylediği ileri sürüldü.(Zaman - 18 Ekim)

AKP İlçe Başkanlığına Ses Bombası Atıldı

AKP Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanlığı'na ses bombası atıldı. Alınan bilgilere göre, AKP Bağlar İlçe Başkanlığı'na akşam saat 18.30 sularında ses bombası atıldı. Ses bombası büyük bir gürültüyle patlarken, ilçe binasında her hangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.(ANF - 23 Ekim)

Oktay Ekşi Ak Parti'ye Böyle Hakaret Etti

Hürriyet Gazetesi'nin başyazarı Oktay Ekşi'nin 'Az bile demişiz` başlıklı dünkü yazısında Çevre Bakanı Veysel Eroğlu'ndan yola çıkarak tüm hükümet üyeleri için `analarını bile satan o zihniyet' ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin bu hakareti sansürleyerek yazıdan çıkarması, ortada büyük bir hakaretin olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. (Özgün Duruş - 30 Ekim)

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Bir Dönem Jandarmanın Kullandığı Arazide Gömülü İnsan Kemiği Bulundu   

DSİ ekipleri tarafından Ağrı Hamur yolu üzerinde 1. kilometrede 4 Ekim 2010 Pazartesi günü Yenikent orman arazisi üzerinde yapılan çalışmalarda, gömülü halde insan kemikleri bulundu. Cumhuriyet savcısının el koyduğu olayda, kemiklerin bulunduğu alanın eskiden jandarma komando bölüğü tarafından kullanıldığı öğrenildi. (Zaman - 7 Ekim)

Gözaltında Yeni Bir Kayıp Vakası mı?

BDP'li Pervin Buldan 17 yaşındaki Gülistan E'nin evinden gözaltına alındığını ve o günden beri hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını öne sürdü. (CNN Türk - 27 Ekim )

Önceki ve Sonraki Haberler