Batman’da “Aidiyet ve Özeleştiri“ Semineri

Batman’da “Aidiyet ve Özeleştiri“ Semineri

Özgür-Der Batman Şubesi’nde bu hafta “Aidiyet Ruhumuz Ve Gerçeklerimizle Yüzleşmek” konulu seminer sunuldu. Semineri Şefik SEVİM verdi. Gündüz saat 13:30 da bayanlara, akşam 19:00 da erkeklere iki ayrı sunum gerçekleştirildi.

Semineri sunan Şefik SEVİM Ali İmran Süresi/104. ayetindeki: -"Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır." Mealle başladı.

Aidiyet Nedir? Sorusuna şu cevapları verebiliriz:

Aidiyette belirleyici olan dindir. En temel aidiyetimiz Müslüman olmamızdır.

Ümmet bir aidiyettir. Cemaat bir aidiyettir. Aile bir aidiyettir.

Aidiyet kimliktir. Kendimizi anlamlı bulduğumuz yerdir.

Aidiyet bir hukuku ifade eder. Karşılıklı sorumlulukları mündemiçtir.

Aidiyete anlam katan sadakat ve vefadır. Bazı arızi durumlar bile bu vefa ve sadakat ruhunu öldürmemeli. Aidiyetin en anlamlı olduğu an, aidiyet olgusunun zedelendiği en zorlu anlardır.

Aidiyet gruplaşma değil bir disiplindir. Aidiyet bir binada tuğla olmaktır. Fantastik birliktelikler değildir.

Müslümanlar için Aidiyet neden önemlidir?

-Çünkü aidiyet zımnen bağrında muhtevi bir güç taşır.

-Amelde berekettir.

-Özgüvendir.

-Bir geleneğin oluşmasında motor güç mesabesindedir.

-Temsiliyet ve iradedir.

-Otokontrol ve terbiye için gereklidir.

-Bir kimlik izharıdır.

-Nesne değil özne konumunda olmaktır.

-Benim bu çağda bir hesabım var, söylenecek sözüm var'ın ifadesidir.

Aidiyet ile ilgili temel tespitler:

1-Yaşadıklarımız ve yaşanması muhtemel gerçekliklerimiz fiillerimizin bir sonucudur: Beşer olarak sınırlı bir çerçevemiz var, ve sorunların çözümü noktasında hataya düşmemiz tabii bir durumdur. Samimiyet ve istişareyle şekillenen her içtihat değerlidir.

2-Kaldıramayacağımız bir yükten sorumlu değiliz:" Kimseye güç yetireceğinin dışında (yük ve sorumluluk) teklif edilmez."Bakara/233

3-Farklılıkları azdıracak köklü sorunları muhtevi bir coğrafyada yaşıyoruz: Yakıcı sorunlar karşısında ifrat ve tefrit dengesinin korunması; ne aşırı hassasiyet ne de tamamen yok sayma handikaplarına düşmemek.

4-Katı ilkesel hassasiyetler mi yoksa samimi ve istişari açılımlar mı?: Müslüman'ca hassasiyetlerle örülen ilkeler kadar aynı hassasiyet ve endişelerle seslendirilen içtihatlar ve açılımlar da değerlidir.

5-Denge: Mükemmeliyetçilikle müzminleşen disiplinsizlik arasında bir çıkış yolu bulmak.

6-Aidiyet bilincini geliştiren ve koruyan anahtar unsurların önemi: İstişare(belli vasıfları muhtevi müminlerin temsili irade beyanları),insan unsuru (ehliyet, samimiyet ve tecrübi donanıma sahip şahsiyetler)

7-Ne Kör sadakat ne de kibre varan sorgulayıcı tarz: Her mümin için dirliği ve saygınlığı bozmayacak ölçüde değerlendirme yapma hakkı vardır.

8-İnsaniyet Zemininin Bozulmamasına Özen Gösterme:

9-Tahammül: Tahammülsüzlük. İslam dünyasında radikal kesimlerin Atomize olma gerçeği.

10-Maslahat: Asıl olan Allah'ın şiarların hayatta anlam bulmasıdır.

11-Şeffaflık: Kriz süreçlerinde şeffaflık, aidiyet zemininin şekillenmesinde önemli bir sorundur.

12-Aidiyet bağını çözebilecek tek neden ilişkilerin fitneye dönüştüğü andır.

13-İnsanlardan kendilerini aidiyet içerisinde hissetmelerini istediğimiz yer, ortam veya çevrenin söz konusu insanların zihinlerinde ve vicdanlarında hesabını vermeyecekleri bir işleyişe sahip olmalarını beklemeleri en doğal haklarıdır.

14-Herkes kendilerine hangi düzeyde ve yoğunlukta bir yerlere ait hissediyorsa, o kadar müdahil olma hakkı vardır.

15-Hayır üzere olgunlaşan ve şekillenen aidiyetler amaçlara ulaşmayı çabuklaştırır.

16-Bir yerlere olan aidiyetimiz ile ilgili en temel espri bizi oraya bağlayan Saiklerin / unsurların muhtevasıdır. (orada nefsimi mi tatmin ediyorum, vitrinlere mi oynuyorum yoksa birilerinin tepkiselliği mi beni oralara itiyor yoksa gerçekten bir hikmet arayışında, hayır yarışında mıyım? konusu Rabbimizle kurduğumuz kulluk iletişimimizde öncelikle netleşmesi gereken bir husustur.)

17-Aidiyette kurumsal kimlik kadar söz konusu kurumsal işleyişte yer alan bireylerin mantaliteleri de önemsenmelidir.

18-Fiziksel, zihinsel, zamansal ve mekansal anlamda parçalanmışlık aidiyet bulanıklığına müsebbip bir tarzdır.

19-Bir yerlere duyduğumuz aidiyetlerimizin rabbimiz katındaki makbuliyet ve meşruiyet ölçüsü takvaya dayalı amellerimizin ne kadar bereketlendiğiyle orantılıdır.

20-Aidiyet olgusu içerisindeki bireylerin hakkaniyet çerçevesinde haklı bir gerekçeye dayanmayan mesafeli veya aykırı duruşları beraberinde vebali getirir.

21-Aidiyette bireysel mağduriyetlerimizi soruna dönüştürmemek erdemliliktir.

22-Aidiyetlerimize ruh katan şey, kendimizi en mütevazi alanda konumlandırmaya razı olma inceliğini göstermektir.

23-Aidiyet ruhumuzu canlı tutmanın yolu ilişkilerimizin eğitici/öğretici bir özellikte olmasıdır. Doku uyumu, zevkler, incelikler ve hassasiyetlerin bu atmosferde ortak bir tarza dönüşmesidir.

24-Müslüman ailelerde ortak bir aidiyet ruhunu oluşturmada arzulanan düzeyde bir iradenin gösterilememesi can sıkıcı bir gerçeğimizdir. Kaldı ki hayati konularda ailede homojenlik ailenin dirliği açısından da gereklidir.

25-Bir kuruma, çevreye, derneğe, vakıfa hissedeceğimiz aidiyette, söz konusu o sosyal oluşumun arka planını iyi okumalı.

26-Yaşadığımız coğrafyanın/bölgenin veya şehrin özeldeki fıkhı aidiyet hukukumuzu geliştirmede önemli bir unsur olarak düşünülmelidir. Burada temel belirleyici olan ilkelerimizin ve önceliklerimizin ayniliğidir.

27- Bütün Müslüman çevreler üst çatı bir İslami aidiyet dalgasını güçlendirmek için kendi şartlarından özel bir fedakarlıkta bulunmaları stratejik açıdan önemlidir.

İslami çevrelerde aidiyet sorunu

1-Aidiyetlerimiz bazen kliksel zaafiyetleri tetikleyebilmekte.

2-Her ahval ve şeraitte bağlılık ve aidiyetlerimiz mutlak ilkesel bir vefa değil kör bir hizipliğe dönüşebilir.

3-Aidiyet gerçekliğimiz İslami mücadelenin genel maslahatını esas almalıdır.

Aidiyet Ruhumuzu Zedeleyen Davranışlarımız

1-Kendi fiillerimizin neticesini /sonucunu kendimizde değil kendi dışımızdakilerde arama.

2-Modern insanın mütevazilik sorunu: Eşyayla ilişki biçimimizden kaynaklanan bilgi kirliliğiyle kendimizi yeterli görme.

3-AKP ile beraber gelişip güçlenen STK'ların kahir ekseriyetinde gittikçe belirginleşen ruhsuz mekanik bürokratik bir işleyişin sarmala dönüşmesi ve takva merkezli aidiyet bağının bundan zarar görmesi.

4-Güven sorunu.

5-Türkiye özelinde İslami disiplinler açısından çok uzun süren fetret döneminin yaşanması.

6-Bireysel rehavet ve özgürlüğün insanın nefsine hoş gelmesi. (rehavetin nefisle flörtü.)

7- ifrat düzeyinde benmerkezci anlayış, bölgedeki ayrı birer blok güç olan sistem ile laik Kürt ulusalcı çevrelerin karşısında Müslüman çevreler temsili bir iradeyi gösterememe gerçeğini yaşamakta.

8-Aidiyet ruhuna zarar verme durumunda olan bireylere karşı eğitimdeki söndürme yöntemiyle zararlarını ekseriye indirebilme metodu tercih edilmesi hayırlı olabilir.

Haber: M. Şirin ORUÇ

Haksözhaber / Batman

Önceki ve Sonraki Haberler