“Kitap, Resul, Melek İnancı, Cin ve Şeytan”

“Kitap, Resul, Melek İnancı, Cin ve Şeytan”

Eynesil’den Kuran’da Kitap, Resul, Melek İnancı, Cin ve Şeytan kavramları konuşuldu.

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğinde Kurani Perspektifin İnşası ana başlıklı seminerler Eğitimci-Yazar Kenan Levent’in sunumuyla devam etti.

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğinin düzenlediği ‘Kurani Perspektifin İnşası’ ana başlıklı seminerlerin dördüncüsü olan ‘Kuran’da Kitap, Resul, Melek İnancı, Cin ve Şeytan’ konulu semineri Eğitimci-Yazar Kenan Levent sundu.

Konuşacağımız kavramları ele alırken Kuran merkezli değerlendirmemiz, itikad umdesi olması içinde Kuran’ın subuti ve delaleti kati muhkem nasslarına ters olmaması gerekir diyerek konuşmasına başlayan Kenan Levent, Kuran’da kitap kavramını ele aldı.

Kitap, Allah’ın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şeklidir diyen Levent, Kuran’ın insanın önüne Kâinat, Vahiy (Kuran) ve İnsan kitabı olmak üzere üç ayrı kitap sunduğunu söyledi.

Kuran’da kitap kavramının kullanım şekline değinen Levent, delil-belge(Hacc–8),amel defteri (İsra–13–14),farz anlamında (Bakara–183),vahiy (Casiye 28–29),hüküm/şeriat (Hadid–25),ilahi kitap (Hadid–26),kuran (İbrahim–1),İncil (Meryem–30),Tevrat (İsra–2),levh-i mahfuz (Kaf–4),genel kitap manasında (Kasas–49),önceki kitaplar (Fatır–25),Zebur (Nisa–163),peygamberin öğrettiği kitap (Bakara–151),ilmin kaynağı kitap (Neml–40),el ile yazılan kitap (Ankebut–48),okuma, yazma (Maide–110),mektup (Neml–28–29),yazışma, sözleşme (Nur–33) anlamlarına geldiğini söyledi.

Kuran’da Resul ve Nebi kavramlarına değinen Levent, Nebi, Kuran’da sadece Allah’ın insanlar içerisinde seçtiği elçiler için kullanılırken resul aynı zamanda O’nun tarafından dünyaya aktarılan öğretiler bütününe, meleklere ve yaratıcının kudretinin şahitleri olan varlıklara izafeten de kullanılır dedi.

Nebi ve Resul arasında fark var mıdır? Konusunu izah eden Levent, klasik olarak ‘Rasul yeni bir öğreti şeriat vazeden kişi, Nebi ise Allah’ın mevcut bir şeriata, önceki peygamberinkine uymakla görevlendirdiği kimse’ şeklindeki görüşünü eleştirerek her resul nebi, her nebi resul değil algısının oluştuğunu söyledi. Modern görüşe göre ‘Nebi’nin kitap verilenlere, Resul’un ise bu mesajı taşıyanlara’ denileceğini dolayısıyla her mesajı taşıyanın Hz. Muhammed (a.s) gibi resul olduğu iddiasının yanlış olduğunu izah ederek hatemul enbiya inancımızdan dolayı her nebi resul, her resul nebidir anlayışını Kuran’dan ayetlerle anlattı.

Kuran’da Melek İnancına değinen Levent, Mekkeli müşriklerin meleklerle Allah arasında soybağı oluşturdukları, Allah katında kendilerine torpil yapacak aracı kurumlar gibi düşündükleri için bu anlayışlardan tenzih ve doğru bir Allah tasavvuru inşa etmek için meleklerden bahseder dedi. Kuran’dan ayetler çerçevesinde meleklerin vasıfları, görevleri ve çeşitlerini anlattı.

Kuran’da Cin konusuna da değinen Levent, Cin’in gözden ırak olan, duyularımızla kavrayamayacağımız alanın dışında yer alan ve kendilerine özgü karakterleri bulunan varlık türü olduğundan bahsetti. Yaratılış olarak dumansız ateşten yaratıldığı (Rahman–15),insanlar gibi cinlerin Allah katında sorumlu olduğu (Zariyat–56),içlerinden kendilerine peygamberler gönderildiği (Enam–130),iyilerinin ve kötülerinin olduğu (Cin–11),insanlardan önce yaratıldığı (Hicr–27) gibi konulara değindi. Cinlerin insanları gördüğü ama insanların onları göremediği, Allah ile soy bağının olamayacağı ve insan-cin ilişkisinin ontolojik olarak olamayacağını dolayısıyla cin ile alakalı anlatılan efsanelerin uydurma olduğunu söyledi.

Son olarak Kuran’da Şeytan kavramına değinen Levent, İblis’in Kuran’da Allah’ın emrine karşı gelip isyanda bulunan, şeytani güçlerin babası olan, karanlık faaliyetlerde beyin görevi yapan, Rabbinin rahmetinden ümidini kaybetmiş, huzurundan kovulmuş anlamlarına geldiğini söyledi. Şeytanın ise, uzaklaşmak, yaramaz hale gelmek, öfkeden yanıp tutuşmak anlamlarına geldiğini söyleyerek şeytanın iblisin faal hali olduğunu söyledi. Şeytanın düşmanın Allah değil insan olduğunu vurgulayan Levent, konuşmasını şeytanın insanlar üzerinde çok fazla etkili olmadığı sadece görevinin vesvese vermek olduğunu, sıratı mustakim üzere oturarak insanları cehenneme sürüklemek için her şeyi yaptığını söyleyerek bitirdi.

Program soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.

kenan_levent_20130223-2.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler