“Nebi ve Resul Olan Muhammed (a.s.)’ın Örnekliği”

“Nebi ve Resul Olan Muhammed (a.s.)’ın Örnekliği”

Eynesil’de Nebi ve Resul konuları ile Resulullah’ın Örnekliği Meselesi İşlendi.

Hamza Türkmen, Eynesil Özgür-Der'de Usulu'd-din Derslerin dizisinde "Nebi ve Resul Olan Muhammed (a.s.)'ın Örnekliği" konusunu işledi.

Giresun ve ilçelerinden gelen katılımcıların soru ve anlatılarla da katılımda bulunduğu programda Türkmen, Ahzab Sûresi'nde Muhammed olarak zikredilen kişinin hem Allah'ın Resulü ve hem "hatemen nebiyyin" yani "nebilerin sonuncusu" olduğu ilahi bildirimini ele alarak Nebi ve Resul kavramlarının hem iç içeliği hem nüansları arasında durdu.

Hacc Sûresi'ndeki "Biz senden önce hiç bir resul ve hiçbir nebi göndermedik ki şeytan temennilerine dair vesvese vermesin…" ayetinde eş anlamlılıktan öte bir anlatım vardır diyen Türkmen, muhtemelen Miladi 1400'lü yıllar öncesinde Sünni İran medreselerinde bu iki kavram arasındaki farklılık üzerinde yapılan tartışmalara son vermek içim, iki kavramı da eş anlamlı hale getirip aralarındaki nüansı ortadan kaldıran "Peygamber" veya "Peygamberimiz" terkibinin kullanıldığını anlattı.

Allah katında bütün Resullerin bir olduğunu (2/285) ama resullerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldığını (2/253) ayetlerle hatırlatan Türkmen, Muhammed Aleyhisselam'dan gelen Buhari rivayetine göre Rasul "Resuller arasında üstünlük sıralaması yapmayın" (Sahih, Enbiya. 35) ve "Beni diğer resullerden üstün tutmayın" (Müslim, Fedail, 159) diyerek de gaybi konularda kural veya tasnif koyamayacağımızı bizlere öğretmiştir dedi.

Nübüvvet ve haber verme boyutuyla Nebi'liğin vahiy alan "ismet" sıfatını, elçilik anlamında resullüğün de alınan vahyi beyan etme ve şahidleştirme boyutuyla tercih ve dirayet yanını ifade ettiğini belirtiş. İfk hadisesindeki gibi  uyarı ve ikazların Resullük vasfına yönelik olduğunu belirten Türkmen; ancak Resullerin beyine ile görevlendirildiğini ve beyyine, yani açık seçik belgeler olmaksızın da ilahi görevlendirilme olamayacağını, dolayısıyla Resüllüğü sözlük anlamında kullanıp kendilerine meâleden ve aynı zamanda Nebi olmayan kişilerin ilahi bir yanlarının olmadığını  örnekleriyle işledi.

Kendine vahiy gelen Nebilerin bu vahyin insanlara aktarımını (beyan) ve şahidliğini yapmasının elçilik (Resullük) görevi olduğunu belirten konuşmacı, Son Nebi Resulullah'ı vahyin anlaşılması ve yaşanması konusunda bizim için en güzel örnek (usvatu'l hasene) kılınmasının da Kur'an'dan çıkartılan açık delilleri olduğunu bazı maddelerle açıkladı.

Birincisi, Kıyame Sûresi'nde de gösterildiği gibi Muhammed Aleyhisselam kendisine gelen vahyi ezberlemek için dilini depretmek gibi beşeri çabalara gerek kalmadan vahiy onun hafızasına nakşediliyordu.

İkincisi, ayırt etme, bağ kurma, basiret gücü de diyebileceğimiz ve bizlerin talibi olabilmek için Rabbimize dua ettiğimiz "Hikmet" gücü ona Kitab ile birlikte verilmişti.

Üçüncüsü, inzal olan vahyin nüzul ortamında sürekli olarak o yaşamıştı ve ayetlerin nüzul sebebine ihtiyaç var ise, onu en fazla o biliyor idi.

Dördüncüsü, Resul olarak ayetle amel etme konusunda hata yapma eğiliminde veya Resul olarak bir hataya saptığında sadece onun vahiyle uyarılıp düzeltilmesi imkânı vardı.

Hamza Türkmen bu gibi özellikleriyle bize Kur'an'ın anlaşılmasında ve uyulmasında örnek olan Resulullah'ın  örnekliğinin de Kur'an hükümlerinin uygulaması, Kur'an ümmetinin inşası ve vahyi değerlerimizin korunması veya Sünnetullah'ın anlaşılması konusunda rehber olduğunu belirtti.

Kur'an kıssalarında ki diğer Resullerin anlatılan hayat kesitlerindeki hikmeti Muhammed Aleyhisselam için hem merak edilen varoluşumuz ile ilgili konuların açıklanması hem nasıl bir tebliğ ve mücadele yöntemi izleneceği hususunda örneklikler oluşturduğunu belirten Türkmen; tevhid dininin yaşanmasında  Resulullah'ın hareket seyri de yani Siret-i Resul de bizim için örnek olduğunu; ayrıca mubîn olan Kur'an-ı Kerim'den çözemediğimiz konularda salat'ın erkanı, vakitleri ve rekatları gibi, tesettürün formu gibi, Hitam sünneti gibi konularda Mütevatir Muhammedi Sünnet'e mecburiyetimizin bulunduğunu örnekleriyle anlattı.

 

eynesil-20151212-01.jpg

 

eynesil-20151212-02.jpg

eynesil-20151212-03.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler