'Modernizm/Postmodernizm' konuşuldu

'Modernizm/Postmodernizm' konuşuldu

Özgür-Der Bursa Şubesi'nin düzenlemiş olduğu, 'Tarih ve Düşünce' ana başlığı altındaki aylık seminerlerden 14.sü olan 'Modernizm/Postmodernizm' konusu Bülent Şahin ERDEĞER'in sunumuyla dernek binasında gerçekleştirildi.

Konuşmasına, Modernizmin geçmiş yüzyıla ait, Postmodernizmin ise günümüze ait bir anlam içerdiğine değinerek başlayan Bülent Şahin Erdeğer, eski Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu anlatarak, kilisenin sorgulanmaz hakimiyetine tepki olarak doğan modernizmi ve 2. dünya savaşı sonrası modernizme tepki olarak doğan Postmodernizmi ele aldı.

Eski Avrupa'da herşeyi kilise belirliyordu. Tanrı ve tanrının oğlu olan İsa Mesih'in dışındaki tüm insanların Adem'den kaynaklanan bir günahla dünyaya geldiklerini; bu günahtan arınmak için İsa Mesih'e ve beraberinde kiliseye bağlı kalmanın gerekliliğini savunuyorlardı. Normal bir insanın düşünemeyeceğini, ancak kilisenin emirlerine itaat ederek kurtulabileceğini savunan kilise düşünmeyi ve sorgulamayı yasaklamıştı.

Martin Luther'in başlattığı içe dönük sorgulamalar ve reform hareketleri feodaliteye ve kilisenin amansız zulmüne karşı bir devrim hareketi idi ve kilisenin yerine, insanı merkeze alan bir anlayışla birlikte Laisizm ve Sekülerizm gibi kavramlar oluşmaya başladı. Vahyi bir altyapıya sahip olmayan bu hareket elbette tepkisel bir çıkış idi. Beraberinde gelişen bilim de Kilisenin doğrularının yanlış olduğunu ortaya koyuyordu. Feodalite yıkılmış, yerini ulusal devletler almış ve bütün algılar insan aklını esas almaya yönelmişti.

İkinci Dünya savaşı sonrası ise algılama biçimi tamamen değişti. Modernizmin aksine çoğulculuğu savunan ve herkesin bir doğrusu olabileceğini iddia eden bu anlayış tamamen göreli bir algı biçimini ortaya koydu. Budist, Şaman, Mazdek, Zerdüşt, tasavvuf gibi inanışlarda olduğu gibi herkesin kendine göre doğrusu olduğunu, zıt gözükseler bile doğru olanın farklı açılımları olduğunu savunan bir anlayış günümüze hakim oldu. Hem Modernizmin, hem de Postmodernizmin temelinde vahiy olmadığından ikisi de tepkisel bir gelişme idi.

Özet olarak; Kiliseye tepki olarak, Martin Luther'le başlayan Modernizm ortaya çıkmış, Modernizme tepki olarak ta 2. Dünya savaşı sonrası postmodernizm ortaya çıkmıştır diyebiliriz.

Yaklaşık bir saat süren seminerden sonra, sorulan sorulara cevap veren ERDEĞER, Müslüman olarak vahiy temelli bir anlayışla olaylara yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak konuşmasına son verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler