Özgür-Der Gençlik Kampı Sona Erdi

Özgür-Der Gençlik Kampı Sona Erdi

2-6 Mayıs tarihleri arasında Hatay – Arsuz Gençlik kampında çeşitli illerden bir araya gelen Özgür-Der Üniversite Gençliği kampı sona erdi.

Kamp boyunca çeşitli faaliyetlerde bulunan gençler kampın son gününde gruplar halinde atölye çalışmalarını gerçekleştirdi. Beş başlıkta atölye çalışması yapan gençler akabinde sunumlarını yaparak programlarını sonlandırdılar.

Atölye çalışmaları aşağıda verilmiştir.

Atölye Konusu: Sosyal Ve Siyasal Şahitlik

Moderatör: Suat YILDIZ

Atölye Grup Sözcüsü: Mustafa KOCAOĞLU

atl1-1.jpg

atl1-2.jpg

Sosyal kavramı: Geniş kitleleri ilgilendiren her türlü olay, durum, sorun olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda sosyal şahitlik ise tanık olduğumuz her türlü sosyal sorun, olay veya duruma karşı vahyin bizden istediği duruşu sergilemenin adıdır. Söz gelimi; hırsızlık, suç ve suçluluk, yoksulluk, taciz, tecavüz, pornografik sapkınlık, kadın cinayetleri, aile içi şiddet, fuhuş, içki tüketimi, madde kullanımı vb. artırabileceğimiz nice sorun ve duruma karşı vahyin öngördüğü tavrı duruşu sergilemekle mükellefiz.

Siyasal kavramı: Kamu yönetimi işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Siyasal olan, sosyal olana yön ve politika belirlemektedir. Bu bağlamda siyasal şahitlik sosyal şahitliğe yön veren bir merciidir. Siyasal şahitlik, sosyal hayata yön veren düzene ve siyasal iktidara karşı vahye dayalı tavrı ifade eder.

Bizler Müslümanız ve Kuranın bizler için mutlak doğru ve tek ölçü olduğuna iman ediyoruz.

Kuranın her bir hükmü bizleri bağladığı gibi sosyal ve siyasal şahitliğe dönük ayetleri de bizleri ciddi anlamda bağlamaktadır. Ve bizlere bir sorumluluk yüklemektedir.

Şahitlik kavramı Kuranda yoğun bir şekilde işlenmekte, yüzlerce ayette önümüze çıkmaktadır. Bu ayetlerden bir kısmı şöyledir:

(5/8): ey iman edenler. Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adalette şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.

(2/143): işte biz sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, peygamberde sizin üzerinize şahit olsun.

(3/53): ey rabbimiz senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz.

(4/135): ey iman edenler. Adaleti ayakta tutun ve kendiniz ana babanız aleyhine de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimselerden olunuz…

Bütün bunlardan sonra siyasal ve sosyal şahitliğimizi en iyi şekilde yerine getirme konusunda belirtmek istediğimiz hususlar aşağıdaki şekildedir:

Ne Yapmalı Neler Yapmalıyız?

- Öncelikle kendimizden başlamalıyız. Vahiy öncelikle bizler inşa etmelidir.

- Davranışlarımızda İslami olana yönelmeliyiz.

- İslam'ın helal ve haram sınırlarına göre kendimizi dizayn etmeliyiz.

- Vahyin bak dediği yerden bakmak için "okumalıyız".

- Yakın çevremizden başlayarak tebliğ çalışması yapmalıyız.

- Toplu bir mücadele, örgütlü bir İslami çalışmanın bir zorunluluk olduğu bilincini kuşanmalıyız.

- İslami değerler doğrultusunda toplumsal değişimi zorlamalıyız.

- Sistem içi araçları taviz vermeden kullanabilmeliyiz.

- Mevcut sistemle aramıza mesafe koymalı, istikametimizi korumalıyız.

- İktidarda olanların Müslüman oluşunun, mevcut sistemin İslami olduğu anlamına gelmediği bilincinde olmalıyız.

- Nasihat ve eleştirilerimiz iktidar üstü bir nitelik taşımalı, iktidarda bulunanlara göre değişiklik arz etmemelidir. Hakkı olduğu gibi ortaya koyabilmeliyiz.

- Bugünün tepki koyma biçimlerini iyi tespit etmeli ve buna uygun bir duruş sergilemeliyiz.

- Sosyal medyada İslami kimliğimizle var olabilmeliyiz.

- Bizi toplum nezdinde sempatik gösterecek eylemlilikler içerisinde olmalıyız.

- Gençliğin tanışıp kaynaşmasını sağlayacak( kamp vs.) etkinlikler yapılmalı.

- Uzun vadede sinema sektöründe (davamızı yayacak) bir zemin oluşturma gayreti içerisinde olmalıyız.

- Yayın ve yazımcılık alanında İslami kimliğimizle var olabilmeliyiz.

- Üniversitelerde İslami kimliğimizle bulunmalı ve programlar yapmalıyız.

- Alternatif eğitim kurumları oluşturarak, İslami bir neslin yetişmesine katkı sağlayabilmeliyiz.

- Basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi çağın tepki koyma biçimleri ile tepki koymalıyız.

- Müzik, tiyatro gibi sanat dallarında çalışma yapmalıyız.

- İçinde yaşadığımız toplumun sosyal sorunlarına eğilmeliyiz.

- Toplumumuzun yaşadığı sosyal sorunlara karşı duyarlı olmalı ve İslami değerler doğrultusunda çözüm üretebilmeliyiz.

- Diğer İslami yapılarla bir vahdet zemini oluşturmalıyız.

- Ümmet coğrafyasını iyi okumalı, tanımalı ve ümmet ile sürekli bir dayanışma içerisinde olmalıyız.

Atölye Konusu: Sanal Ahlak veya Ahlakın Sanallaşması

Moderatör: Ömer ARSLAN

Atölye Grup Sözcüsü:  Davut TAŞDEMİR

atl2-1.jpg

atl2-2.jpg

- Sosyal medyayı çağımızın bir gerçeği olarak kabul etmeliyiz.

- Eşyada aslolan mübahlıktır ilkesi gereği sanal âleme bakış açımız kullanış amacımıza bağlı olarak değişir.

- Hiçbir medya unsuru Kuran bilgisinin yerini tutmaz.

- Sosyal medyadaki karakterimiz bir müddet sonra, hayatımızda çift kişilik oluşturur.

- Medyada takip ettiğimiz kişiler ve bize dayattığı karakterler bizim idolümüz olamaz.

- Gerçek hayatta olmayıp sosyal medyada kendini var edenler aslında var olmamış kişilerdir.

- Araştırmalar 18 saniyede bir telefona bakan kişinin bağımlı olduğunu söyler. Bunun yanında herkes kendisinin ne kadar bağımlı olduğunu ölçmesi gerekir.

- Sosyal medya bilgiye ulaşmada araçtır ama bilgiye değer katmaz.

- Bilginin gerçekliğini teyit etmediğimiz takdirde bilgi kirliliğinin merkezi haline gelir.

- Medyadaki kullanıcı kimliğimizi değiştirebiliriz ama Allah için bunun bir önemi yoktur.

- Davet, tebliğ ve şahitliğin sanal âleme indirgenmesi sorumluluktan kaçma biçimidir.

- Medyaya bakışımızdaki şiarımız Malcolm X'in dediği gibidir: eğer dikkatli olmasak medya zalimi bizlere mazlum mazlumu zalim gösterebilir.

- Medyada lehimize görünen haberleri teyit etmeden kabul etmememiz adil birer şahit olma ahdimize zarar verir.

- Medyadaki sanal kullanıcı kimliğimiz doğru kullanılmadığı takdirde sahibi olduğumuz kimliğin bir müddet sonra esiri oluruz.

- Doğru kullanılmadığı takdirde aile ve arkadaşlık ilişkisine zarar verir.

- Sosyal medyada aradığımız mutluluk aslında yanı başımızdaki kitaplarda vardır.

- İnsan ömrü bir arayış içinde geçer kendini medyada arayanlar sanal birer varlık olmaktan öteye geçemezler.

- İnsan sosyal bir varlıktır. Medya bağımlılığı onu asosyalleştirir.

- Medya bizi tembelliğe ve hazıra konmaya iter.

- Allah hayatın her alanında olduğu gibi sosyal medyadaki hayatımızda da vardır.

- Ey iman edenler size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verir. Yaptığımıza pişman olmamak için haberin doğruluğunu araştırın.(hucurat 6)

Atölye Konusu: Kadın ve Erkek İlişkilerinde İffet Kavramı

Moderatör: Ferdi KOÇ

Atölye Grup Sözcüsü: Halil Coşkun

atl3-1.jpg

atl3-2.jpg

İffet: Nefsin haramdan uzak durması, helal olmayan ve güzel karşılanmayan söz ve davranışlardan kaçınılması olarak tanımlanır.

Netice itibariyle kadın ve erkek ilişkilerinde iffet kavramı:

- Kadının kendi ırzını koruduğu kadar erkeğin de kendi ırzını koruması iffet dairesindendir.

- Kendisini esir eden heva ve heveslerine uyan kadın ve erkek özgür değildir. Heva ve hevesleri onu bağımlı köle kılmıştır.

- İffetli olmak vahyin ölçülerine göre yaşamaktır.

- Kadın erkek ilişkisinde iffet, gelenek ve Modernitenin aşırılıklarına karşı bir denge unsurudur. Denge süreklilik arz ettiğinde karakter oluşur. Bu karakterde devamlılık fazileti beraberinde getirir.

- "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır." (Nur Suresi 30. Ayet). "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey Müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!" (Nur Suresi 31. Ayet).

- İffet, kadın ve erkek için haysiyetli ve namuslu yaşamaktır.

- İffet, kadın ve erkek için çirkin söz ve davranışlardan uzak durmaktır.

- İffet, kadının ve erkeğin Allah'ın tesettür emrine uymasıdır.

- "Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaşmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı." (Yusuf Suresi 24. Ayet)

- İffet, ahlaki kirlenmeden ve şehevi çirkinliklerden uzak kalarak helal dairesinde nezih bir yaşam sürmektir.

- İffet, kadın ve erkeği merkezine alarak oluşan aile yapısında en önemli kavramlardandır.

- Kadın erkek ilişkilerinde iffetli olmak İslam ahlakının siyasal, sosyal, ticari ve ailevi  ortamlara taşımaktır. 

Atölye Konusu: ÜNİVERSİTELERDE TEBLİĞ VE DAVET

Moderatör: Veysi KURUL

Atölye Grup Sözcüsü:  Selami ÇELİK

atl4-1.jpg

atl4-2.jpg

1-KELİME OLARAK TEBLİĞ

Tebliğ nedir? Sözlükte duyurma, bildirme, haber verme anlamına gelir. Kur'an'da Ali İmran 104. Ayetinde "Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun işte onlar kurtuluşa erenlerdir."

Fussilet 33. Ayette ise "Allah'a çağıran salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?" buyrularak tebliğin önemine işaret edilmiştir.

Peygamberimiz de "Kimin tebliğiyle bir kişi Müslümanlığa girerse güneşin üzerine doğup battığı herşeyden daha hayırlıdır."

2-TEBLİĞ YAPAN KİŞİNİN ÖZELLİKLERİ

- Kendini Kur'an'la iyi yetiştirmiş olması gerekir.

- Hikmetli konuşması

- Sabırlı olması

- Emin olması

- Yalan söylememesi

- Bulunduğu toplumun özelliklerini iyi bilmesi

- Güzel ahlaklı olması

- Yumuşak sözlü olması

- Fedakar olması

- Örnek olması

3-ÜNİVERSİTEDE TEBLİĞ NASIL YAPILIR?

- Bir kulüp kurarak sistemli bir şekilde davet etmek

- İlk başta kendi sınıfımızdan başlayıp bizimle aynı hassasiyete sahip olan öğrencilerle diyalog geliştirmek

- Kampüs içinde sınıf arkadaşlarımızı davet ederek cemaat ile namaz kılmaya önem vermek

- Üniversiteye yeni gelen öğrencilerle tanışıp kaynaşmak

- Konferanslar düzenleyip gelen kişilerle tanışmak

- Basın açıklamaları yaparak şahitlik görevimizi yerine getirmek

Atölye Konusu: SİSTEM VE TAVRIMIZ

Moderatör: Nimet YILDIRAK

Atölye Grup Sözcüsü: Ergün ASLAN

atl5-1.jpg

atl5-2.jpg

SİSTEM: Belli bir toprak parçası üzerinde belli dinamikler ve kurallar çerçevesinde toplumu yöneten topluma yön veren toplumu belirlikurallara zorlayan en üst yapı.

İSLAMİ SİSTEM: İslamın öngördüğü değerler doğrultusunda kurulan en üst örgütlü yapı.

BUGÜN Kİ SİSTEMLER

Laik, demokrat, liberal, milliyetçi(ulusalcılık)beşeri  sistemler üzerine kurulmuştur.

Bizlerin gayrı-islami düzenleri benimsemesi, kabul etmesi söz konusu olmaz.

Bizler var olan cahili düzenleri islami değerler doğrultusunda değiştirip dönüştürme gibi bir inkılapçı duruşa sahip olabilmeliyiz.

Müslümanın sistemle ilişkisinde sistemin  üzerine oturduğu temel dinamik ve değerleri ıslah etmeliyiz.

Var olan sistemde kökten red edemeyiz. Başka alternatiflerin olmadığı durumlarda kendi kimliğimizden ödün vermeden, islami bir değişimi de zorlayarak, sistemin bekasını sağlayan bir duruma dönüşmeden sistem içi araç ve gereçleri kullanabiliriz.

Toplum öncelikli olmakla beraber yöntem ve ilkesel bir yol alınmalıdır.

BUGÜN Kİ SİSTEM İLE İLİŞKİLERİMİZ

Doğruları desteklenmeli yanlışları kabul edilmemeli, ret etmelidir.

İlkeli duruşumuzdan taviz vermeden araçlar kullanılmalıdır.

Müslümanların ümmetin menfaatine düşünülerek tavır alınmalı.

 

Önceki ve Sonraki Haberler