Özgür-Der Siverek Seminerleri Başladı

Özgür-Der Siverek Seminerleri Başladı

Özgür-Der Siverek şubesinde alternatif eğitim seminerlerin birincisi Abdulhakim Beyazyüz'ün sunumunu yaptığı "İslami Hareket Olarak Sorunlarımız Ve Sorumluluklarımız" adlı seminer ile başladı.

Abdulhakim Beyazyüz'ün seminer notlarını paylaşıyoruz.

Kur'an merkezli sahih bir İslami anlayışa sahip olan, kendisini muhafazakar, demokrat, liberal vb isimlerle değil sadece Müslüman üst kimliğiyle tanıtan ve kendilerine "İslamcı" denilen kökleri eskilere dayanmasına karşın, bu coğrafyalarda baskılar nedeniyle ancak 1965'ten sonra daha yoğunluklu ortaya çıkabilen kesimi kastediyoruz.

İSLAMİ HAREKET OLARAK DURUMUMUZ

1965'ten günümüze kazanımlarımız ve eksikliklerimiz.

Tercüme eserler, Türkiye dışındaki bazı İslami hareketlerin etkisi ve el-Ezher gibi yerlerde okuyan talabelerin geri dönüşüyle başlayan İslami uyanış, içerde görece özgürlüklerin artışıyla, dışarıda ise İslami hareketlerin başarıları ve İran islam  devriminin gerçekleşmesiyle ivme kazanır. ABD'nin yeşil kuşak projesi ve Türkiye de solcuları ve Kürt ulusalcılarını hedef alan 12 eylül darbesinin oluşturduğu uygun konjüktür bu sürecin daha da hızlanmasını kolaylaştırır. Bugün itibariyle İslami hareket olarak durumumuzu ve varmamız gereken hedefleri belli başlıklar altında konuşmaya çalışalım.

1-)Eğitim/ Bilgi boyutu

 a-) İslami ilimler:

DURUMUMUZ/KAZANIMLARIMIZ

Geleneğin ve modernitenin olumsuz etkilerinden kurtularak Kuranın anlaşılabilindiğini ve merkeze alınması gerektiğinden emin olma noktasına ulaşmamız. Ayrıca Kur'an, siyer, İslam tarihi okumalarımızla bilgide belli bir seviyeyi yakalamamız, sağcı/muhafazakar çizgiyi aşmamız ve bazı denemeleri başararak bugüne gelişimiz başlıca kazançlarımız olarak zikredilebilinir.

HEDEFİMİZ/İHTİYAÇLARIMIZ

Kur'anı, sünneti ve geçmiş tecrübelerimizden yararlanmak için Arapça diline vukufiyet,

Kur'anı, sünneti ve tarihsel birikimimizden doğru bir şekilde yararlanabilmek için Kur'anı merkeze alan sahih bir usule ulaşma ve yaygınlaştırma,

İslami ilimlerde mütehasıslaşma.

ULAŞTIĞIMIZ USUL DOĞRULTUSUNDA ESERLER VEREBİLME.

b-)Dünya ve yaşadığımız toplum bilgisi;

İslamın hayat veren ilkelerinin hayatımıza hikmetli bir şekilde taşınması ancak içinde yaşadığımız Dünyanın/toplumun  iyi bir şekilde tahliliyle mümkün. Bugün Dünya  küçük bir köy ve maalesef bu köy küresel barbarlığın işgalinde/zindanında. Bu zindanda kurtuluş, zindanın iyi bir etüdüyle mümkün olabilir. Bu çerçevede dünyayı şekillendiren modernizmin ve post modernizmin bilinmesi ve küresel emperyalist sistemin işleyişinden haberdar olma bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Ayrıca yerelimizi/ içinde yaşadığımız toplumumuzdaki sistemi ve işleyişini bilmede ayrı bir gereklilik. Bunu başaramamanın nelere mal olacağını geçmişteki ve günümüzdeki tecrübelerden kolaylıkla anlayabiliriz.

Bunları göz önünde bulundurarak İslami hareketin lider kadrosunun İslami ilimlerle mücehhez olmanın yanı sıra, Dünyayı ve yaşadığımız toplumu tanımasına ve fıkıh üretmesine imkân sağlayacak bir eğitim müfredatını tamamlamış olması, ayrıca içlerinden bir bölümünün de bu konular üzerinde ihtisas yapması bir zorunluluktur.  Kapitalizmi, demokrasiyi, serbest piyasa ekonomisini, liberalizmi bilmeyen Müslüman önderlerin bu anlayışlar tarafından kuşatılan ve şekillendirilen bir dünya ve toplumda tabilerini nurlu ufuklara ulaştırması ancak bir hayaldir. (özetle hedefimiz; Lider kadrosunun Dünyayı ve toplumu tahlil etmesine imkan tanıyacak bir eğitim müfredatın oluşturulması, bu müfredata uygun bir eğitimden geçme ve bir kısmının da bu alanlarda ihtisas yapması.)

2-) İbadi boyut;

Durumumuz; Tepkisellikten, bilinç eksikliğinden ve imkansızlıklar (zamansızlık, iş ortamının uygunsuzluğu ve yerleşmiş seküler anlayışların ortaya çıkardığı teamüller)den kaynaklanan nedenlerden dolayı ibadi yoğunluğumuzun oldukça düşük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

hedefimiz; İbadi boyutun önemini idrak etme ve bunun içselleştirmesini sağlayacak bir bilinç, hassasiyet ve programa sahip olarak, Resulullah (sav)'in ortaya koyduğu örnekliğe uygun  bir çıtayı yakalamak olmalıdır. Bunun için fert düzeyinde farzlara itina ve nafileleri çoğaltma  bilinç ve hassasiyetini oluşturma , islami hareket olarak ta  yüksek bir ibadi düzeyi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak bir program ve kurumlara sahip olmak hedefimiz olmalıdır.  Cuma ve bayramlarımızı gerçekleştirebileceğimiz büyük mescitler, beş vakit namazın beraber kılınacağı mahalle mescitleri, Hac ve umre organizasyonları, Resulullah'ın  çokça yaptığı zikirlerin/duaların hayatımızın normal standartları  haline gelmesi bunlardan bazılarıdır.

3-)Ahlaki boyut; Hayatın tüm boyutlarında İslam'ın teorik boyutuna uygun bir pratiği gerçekleştirebilme. İş ahlakından, komşuluk ahlakına, zülme karşı durmadan, siyasal şahitliğe varıncaya kadar, edepten- nezakete, çalışkanlıktan - cömertliğe varıncaya kadar.

4-)Siyasal ŞAHİTLİK

İçinde olduğumuz dönem itibariyle siyasal şahitlik boyutunda geçmişle kıyaslandığında daha iyi bir yerdeyiz. Ama gerek potansiyelimize uygun bir oranda siyasal şahitliğimizi yükseltmemiz ve gerekse şahitliklerimizin İslami hareketin kar hanesine yeterince yazamamış olmamız bir eksiklik olarak önümüzde duruyor. Bunların nedenlerini ve aşmamız gereken eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz.

a-)Müslümanların içinde siyasal alanın önemini kavrayamayan ciddi bir kesimin varlığı ciddi bir sıkıntı olarak önümüzde duruyor. (Bu durum gücümüze paralel bir varlık ortaya koymamızı engelliyor.)

b-)İslami bir kimlik ve İslami bir dille kendimizi ifade etmekteki bilinç ve özgüven eksikliğimiz.(Bu durum gerçekleştirdiğimiz şahitliklerin liberal/demokrat ve diğer seküler kesimlerin hanelerine yazılmasına neden oluyor.)

c-)Şahitliklerimizin toplum tarafından görülmesini, duyulmasını sağlayacak yeterince kitle iletişim araçlarına sahip olamayışımız.

d-)Siyasal olayları sağlıklı bir şekilde tahlil edecek bilgi ve bilince sahip yeterince bir kadronun olmayışı

e)Siyasal şahitliğin İslami bir kimlik ve dille, cahili sistemden ayrı ve kendi kurumsal yapısını oluşturucu ve tanıtıcı bir tarzda yapılanmasının eksikliği.

f-)İçinde yaşanılan toplumun sağlıklı bir tahlilinin yeterince yapılmaması nedeniyle sistem içi araçlardan ve imkânlardan yeterince yaralanamama. Diğer yandan yararlanılan sistem içi araçlarla, kurulan iletişimlerin dönüştürücü etkilerinin yeterince tolere edilememesi 

g-) Yaşadığımız toplumun daha geniş kesimini ilgilendiren sorunlara dönük İslami ilkelere uygun bir tarzda ve gürlükte sorunları gündeme getirmekteki eksikliklerimiz. (Bu durum İslami hareketin mazlumların, mağdurların umudu olmasını olumsuz yönde etkiliyor. Başta İslami taleplerimizle beraber, Kürt, emek, paylaşım, ahlak, çevre, eğitim vb. meselelerin tümü makul oranda gündemimizde olmalıdır.)

5-)Sosyal Şahitlik

a) İslami camianın kendi içinde sosyal şahitlik; öncelikle İslami hareketin faal fertleri, destekleyicileri, takipçileri ve sevenleri İslam'ın önerdiği/emrettiği toplum yapısı örneğini gerçekleştirmelidirler. Bu çerçevede;

a-)Takvanın en üstün değer olduğu İslami camianın ilişkilerinde net bir şekilde görülmeli ortaya konulmalıdır. (kendi içinde bu ölçüyü yaşatamayan İslami camia, fertlerini makamların, sermayelerin, arabaların vs.nin peşinde koşturucu olmaya kendisi sevkedecektir.)

b-)İslami camianın içindeki fertler, camialarını fırtınalı denizlerin güvenli sığınağı,limanları olarak görmelidirler. Bu camiada malını, makamını vs. kaybedenler şereflerinin korunacağını ve perişan olmalarının engelleneceğini geçmişteki örneklerden görmelidirler.  Evlerinden atılanlar, uygun bir yer bulununcaya kadar Müslümanların evlerinin kendisinin misafir haneleri olarak beklediğinden emin olmalıdır. Evlenmek isteyenler destekleneceklerini, iş bulamayanlar camianın iş bulunması için seferber olacağını, camianın iş kolaylığı sağlayan kurslarından yararlanabileceğini bilmelidir. Bu ortamı bir veya birkaç ferdin sağlayamayacağı açıktır. Bu ortam ve havayı topyekun camianın gücü ve kurumları gerçekleştirecektir. Bu nedenle

1-) Kendi içinde iş bulma kurumu gibi çalışan ve camianın imkanlarını öncelikle camiaya mensub olanlara kullandırtan bir iş ve işçi bulma merkezi ve evlendirme rehberlik merkezleri oluşturulmalıdır.

2-) Evlenmek isteyenlere, iş kurmak isteyenlere, borçların ağırlında ezilenlere vb. geri dönüşümü olacak, değerini koruyacak ama vade farkı eklemeden imkânlar sunacak sosyal dayanışma sandıkları oluşturulmalıdır.

3-) Ev edinmek isteyenlerin,  camianın güvenli dostlarıyla dayanışma yöntemleriyle ev edinmelerine yardımcı olunmalıdır. (Emin evim misali)

4-) Hacca gitmeleri teşvik ve kolaylaştırmalar için ihvan misali sandıklar, dayanışma yöntemleri oluşturulmalıdır.

5-) Camianın çocuklarına eğitim desteği veren etüt merkezleri ve öğrencilere burs desteği veren vakıflarla mensuplarının eğitimde daha kaliteli bir noktayı yakalamasına imkan vermelidir.

b)Tebliğe muhatap alınan kesimde; Davet ve eğitimi merkeze alan çalışmaların bir parçası olarak, toplumdaki ihtiyaçları merkeze alan bazı açılımların gerçekleştirilmesi. Kur'an kursları, mescitler, öğrenci etüt merkezleri, spor kulüpleri, sanat atölyeleri, meslek edinme kursları vb. gibi.

6-) Davet boyutu

Başarılı olmak için gerekli hususları şöyle sıralayabiliriz;

a-) Güzel bir bilinç, iyi bir motivasyon ve örnek bir şahitliğin yakalanması (Eğitimli, sahabe ruhlu örnek davetçiler.)

b-) Toplumu kuşatan, dönüştüren, geliştiren hikmetli bir dilin oluşturulması.

c-) Toplumun erdem, adalet, özgürlük, barış ve  refah ideallerinin umudu olabilme.

d-) iyi yöntemler ve kullanışlı araçlar.   (Görsel ve işitsel kitle iletişim araçları, Dernekler, vakıflar, bağımsız mescitler,  kur'an kursları, camiler, spor kulüpleri, öğrenci etüt merkezleri, meslek kursları, Arapça dil kursları)

7-) Teşkilatlanma

a-) Yapılanmanın formu;

Toplumum imkanlarını kuvveden fiile çıkaran bir   İSTİŞARE MEKANİZMASI, Toplumun gücünü ve bilgeliğini yansıtan bir ŞURA,  camianın gücünü yeterli hikmetlilik ve güçte ortaya koyan bir  LİDERLİK,  Tek kişiye bağlı olmanın olumsuzluklarını ortadan kaldıran bir KADRO HAREKETİ

b-) Keyfiyet, özgünlük, şahsiyetlilik, disiplin, (yapılanmanın ruhu)

8-) Vahdeti gerçekleştirme ve geliştirme  (Kuşatıcılık, cazibe merkezi olma, )

28 Şubat la kıyaslandığında olumlu bazı gelişmelere karşın istenilen anlamda bir bütünleşme sürecini yakalayamadığımız bir vakıa. Bu nedenlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

a-) Takva eksikliği

b-) Bakış açıların darlığı/takdir ve değerlendirme eksikliği

c-) İletişim eksikliği

d-) Hizipçilik

e-) Geçmiş Yapıların olumsuz etkisi

f-) Farklı kültür ve coğrafyaların etkisinde kalma

g-) Ben'e dönüşen biz merkezcilik

h-) Yenilenememe eksikliği

j-) Değişik kesimleri çekecek düzeyde bir örneklik ve başarıyı yakalayamama.

9-) EKONOMİK BOYUT

İslami hareketin varlığını sürdürüp geliştirebilecek bir ekonomik yeterliliğe ulaşması bir zorunluluk. Gerek kendi içinde sınırlı fertlere ve gerekse dışarıdan herhangi bir güce ihtiyaç duymaması.

10-) CİHADİ BOYUT

Türkiye şartlarından yakın bir cihad imkanı gözükmemesine rağmen, cihad bilinç ve ruhunun kaybedilmemesinin sağlanması.

Önceki ve Sonraki Haberler