Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşaası

Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşaası

Özgür-Der Küçükçekmece şubesinin düzenlemiş olduğu aylık İslami düşünce konferanslarının ikincisi gerçekleştirildi.

Ramazan Kayan bey'in VAHYİN GÖLGESİNDE KİMLİK İNŞAASI kitabının çerçevesinde şekillenen konferansı geniş bir katılımcı kitlesi dikkatli bir şekilde dinledi.

Konferansa Mevlüt Akbal hocanın Kur'an okuyuşunun ardından başlandı. Ramazan bey sözlerine Allahın selamı ile başlayarak şunları söyledi:

Niçin İslami kimlik?

Yaşadığımız coğrafyada ve zaman diliminde hâkim güçler tarafından sistemli bir şekilde kimlik dayatmalarının yaşandığını, kimliksizleştirme ve çok kimliklilik dayatmalarının hayatı yaşanamaz noktalara getirdiğini beraberce gözlemliyoruz. Kimliklerimiz üzerindeki baskının toplumu nasıl gerdiğini, süreç içerisinde Müslümanların bile bundan olumsuz etkilendiğini hep birlikte yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Meshep, meşrep, ideolojik kimliklerin anaforu içerisinde asıl ve asil kimliğimiz ile var olmak zorundayız. Rabbimizin huzuruna meşru, geçerli sahih bir kimlik ile çıkmamız, bizim için vazgeçilmez bir önemdedir. İslami kimliğimiz ile özgürleşebiliriz, onurlanabiliriz, dünyamızı ve ahiretimizi inşa edebiliriz. Yakın geçmiş tarihimizde meydanlara inen samimi; fakat kimliğini olgunlaştırmamış Müslümanların rüzgar ters yönden esmeye başladığında tel tel dökülüp onca çabayı, iyi niyetleri, ve gayretleri nasıl heba ettiklerini hep beraber tecrübe ettik. Kimliğimizi sorgulamamız gerektiğini belirttikten sonra kimliğimi kaybettim hükümsüzdür itirafını yaparak tekrar kim olduğumuzu aramamızın elzem olduğunu söyleyebiliriz.  Kimliğin tarifi; kim olduğumuza karar vermek, kendimizi hangi değerler dünyasına ait olduğumuzu belirlemekten geçer; nereli veya neci olduğumuz sorgusu yerine kim ve ne olduğumuzun önemli olduğunu söylemeliyiz. Kimlik bir etiket değil sağlıklı diri bir duruştur.

İslami kimliğin olmazsa olmazlarını 5 madde halinde sıralayabiliriz.

1- MUVAHHİD BİR KİMLİK: Tevhid ile temellendirilmeyen bir kimlik meşru bir kimlik değildir, hac süresinin 74. ayetini örnek gösterebiliriz  "Bu [konuda hataya düşe]nler Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar Sahibidir."

Tevhid, Allahın varlığını kabul etmek değildir, nasıl bir Allah olduğuna karar vermektir. Şirk koşanlar Allah'ın özelliklerini başkalarına vasfedenlerdir. Allah ile tespitlerimizi sunarken yanılgıya düşmeden sahih bir Allah bilgisine ihtiyacımız vardır. Allah'a rağmen hiçbir tercihimizin olamayacağı vurguladıktan sonra kimliğimizin olmazsa olmaz birici şartının sağlıklı bir Allah bilgisi ile olması gerekir diyebiliriz

2-MUTTAKİ BİR KİMLİK: "Siz ey imana ermiş olanlar! Derin bir duyarlıkla Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olun ve O'na kendinizi yürekten teslim etmeden önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin." Ali İmran süresinin 102.  Bir şeyin iddiasında bulunmak onu hayatımızda yaşamaktan geçer. Allah'ın bizden istediği duruş neyse pazarlık yapmadan, savsaklamadan.,İşi sulandırmadan onu yapmamız gerekir. Ancak bu sayede İslami kimlik sahibi olunur.

3-MÜCAHİD BİR KİMLİK: "Ve Allah'ın davası için, O'nun yolunda gösterilmesi gereken en zorlu, en üstün çabalara girişin; [mesajına muhatap ve taşıyıcı olarak] sizi seçen ve din konusunda üzerinize bir zorluk, bir güçlük yüklemeyen O'dur:"Hac süresi 78. ayetini ve "bunun içindir ki, sen hakkı inkara şartlanmış olan kimselere uyma; tersine, bu [ilahî mesajın] ışığında onlara karşı bütün gücünü ortaya koyarak büyük bir direnç ve çaba göster."Furkan süresi 52. ayetlerini örnekliğinde sıkı bir duruş göstermenin mücadele bilinci ile olacağı söylemeliyiz. Mücadele etmeden, kimlik sahibi olunmaz.

4-MÜTEAL KİMLİK: Seküler, profan, liberal, hümanist bir kimlik sahibi olmak İslami kimlik sahibi olmak değildir. İslami kimlik dünya ile sınırlandırılamaz. İslami kimliğin yüce bir boyutu metafizik bir boyutu vardır. "Kendilerine ilahî kelâmı emanet ettiklerimiz [ve] ona gereği gibi uyanlar;98 işte onlardır [gerçekten] iman edenler; hakikati inkara kalkışanlara gelince, onlar, asıl kaybedenlerdir!" Bakara 121. ayeti kitabı gereği gibi okumamız gerekliliğini bize ilan etmektedir. Kitabı okuyup geçmek tilavet değildir. Kitabı gereği gibi okumak onun; ruhumuza, beynimize hükmetmesi demektir. Kitap gereği inancımız sadece dünya ile sınırlandırılamaz. Kitap mı bize teslim olmuş yoksa biz mi kitaba teslim olmuşuz sorgulamamız gerekir.

5- MUHALİF KİMLİK: Neyi kabul edeceğimizi bildiren Allah neye muhalefet edeceğimizi de bildirmiştir. İnsan hem Allah'a hem şeytana yakın olamaz. İslam bize şeytani her türlü inanca muhalif olmamızı emretmektedir. Adalet herkese eşit olmak demek değildir, adalet Allah'a yakın durmak şeytandan uzak durmak ile mümkün olabilir. Allah kime ne kadar mesafeli olmamız gerektiğini açık naaslarla söylemiştir. Bu çerçevede diyalogdan, hoşgörüden bahsedenler meşruluklarını nereden almaktadırlar sormak lazım gelir.

İSLAMİ KİMLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN UNSURLAR: Bunlarıda 5 ana madde çerçevesinde toparlamak istiyorum:

1- KİMLİĞİMİZİN ILIMLILAŞTIRILMASI: burada bu talebin hangi merkezden ve hangi güçler tarafından geldiğini bilmemiz gereklidir. Nereye kadar ve niçin ılımlı olacağız sorgulamak gereklidir. İslami kimlik asla ılımlı olamaz. Emredildiğimiz şeyleri yaşamak üzerimize farzdır.

2- MARJİNALLEŞMEK: Kimliğimizin terör ize edilmesi projesi, hesapsız, kitapsız, ölçüsüz, hikmetten yoksun şiddet yanlısı bir tutum içerine sokulması İslami kimliğimiz için önemli bir tehdittir.

3-SEKÜLERİZE ETMEK: Dünyevileşen bir kimlik, Seküler bir zeminde her şeyin şimdici, yarını olmayan bir kimliğe dönüştürülmesi çabaları. Vahyin ruhunu toprak ile buluşturma zorunluluğumuz vardır. Burada şu üç şeyi söylemek istiyorum

A) siyasette hüküm Allah'ındır. B) Ekonomide mülk Allah'ındır. C) Kültürde, sanatta söz Allah'ındır.

4- POPÜLER ANLAYIŞA KAYMAK: toplumsallaşmak adına kimlikten taviz vermek. Övgü kazanmak için toplumun teveccühün kazanmak için kimlikten taviz vermek kabul edilemez bir davranıştır. Tabanımızı genişleteceğiz diye Allahın emirlerini örtmek gizlemek kimliğimiz önünde en önemli tehditlerden birisidir. Allah bizden geniş kitlelere hakim olmamızı istemiyor, Allah bizden kulluğumuzu ifade etmemizi istiyor. İhlâsımız varsa muvaffakiyet Allah tandır.

5- KİMLİĞİMİZİN BİREYSELLEŞMESİ: birey olarak dini yaşama gayretleri kimliğimizin önündeki engellerden birisidir. Ulus kimliğinin dayatılması ile ümmet parçalandı. Bireyselliğin ön plana çıktığı günümüzde de cemaat ve aile içi parçalanmalar yaşamaktayız.

Nasıl bu tehditleri aşacağız?

1-Kurucu bir özgür irade ile

2-Sorgulayıcı bir akıl ile

3-özverili bir yürek ile

4-Dinamik bir ruh ile

5-Berrak bir zihin ile

Önceki ve Sonraki Haberler